Door Nelly den Os op 19 juni 2015

Algemene beschouwingen bij de Kadernota 2016-2019

Onderstaande Algemene Beschouwingen zijn uitgesproken tijdens de behandeling van de kadernota op dinsdag 16 juni:

Voorzitter,

De kadernota die voorligt kent nog veel onduidelijkheid als het gaat om de financiën en de toekomstige ontwikkeling van onze stad. Het uit nood geboren idee tot een andere aanpak is prima en feitelijk de koninklijke weg. Eerst inhoud en analyse en dan pas de vertaling in geld. Ook de keus om met scenario’s te werken en die in de bijlage toe te lichten is zeer illustratief en zinvol. Complimenten hiervoor en ook voor de manier waarop burgers worden betrokken bij het opstellen van begrotingen.

De kadernota laat dus een beeld zien van nog financiële onduidelijkheid gepaard met een veranderende maatschappij.
1. De verschillen tussen groepen nemen toe, de SCP ziet de toename vooral in onderwijs, de arbeidsmarkt en in de sociale, culturele en persoonlijke sfeer.
2. Positief is de verandering van de samenleving van een passieve houding naar een actievere houding, waardoor meer initiatief wordt genomen in buurt en wijk en in relatie tot elkaar.

Beide ontwikkelingen zijn herkenbaar in Lelystad.

Het is daarom goed dat de prioriteit van onze stad ligt bij het sociaal domein: onderwijs, sport, cultuur, economie, stadshart en duurzame samenleving. Voorzitter, die prioriteit voor het sociaal domein zien wij ook graag terug in de besteding van onze middelen.

Het Rijk lukte het niet, de provincie deels en nu is het onze, gemeentelijke beurt.
Waar ik het over wil hebben is het oplossen van een van de grote knelpunten in de samenleving: burgers die ondersteuning behoeven om werk te vinden, om te leren, om samen te leven, om gezond te zijn en te blijven, om veilig te zijn.
Weet u het nog 2003? Kleuter Savannah, gestikt in een washandje na langdurige mishandeling, terwijl er 18 hulpverleners bij het gezin betrokken waren?

Dat moest en kon anders. De gemeente staat dicht bij haar burgers, kan zicht houden op netwerken rond de cliënt. Knelpunten op maat oplossen en kan nu zij de middelen om te sturen zelf hebben, zorgen voor verbinding tussen al die hulpverleners, afstemming van aanbod waarbij het cliëntbelang boven dat van een organisatie gaat.
• Gelukkig hebben we geld in het transitiefonds gereserveerd om knelpunten van burgers op te lossen.
• Gelukkig hebben wij samenwerkingsverbanden van professionals ingericht afkomstig uit onderwijs, zware zorg en lichte zorg, veiligheid en gezondheidszorg, namelijk de sociale wijkteams en de jeugd en gezinsteams.
Voorzitter, het zijn de zorgprofessionals in deze teams die als eerste zien wat de knelpunten zijn. Geen 5 faalangsttrainingen bij organisaties in onderwijs, welzijn of zware zorg, maar ruimte voor 1 faalangst , 1 vechtscheiding, 1 mantelzorg ondersteuning, 1 schuldhulpverlenings-traject en 1 arbeidstoeleiding. Afgestemde hulp op basis van deskundigheid, waarbij de vraag van cliënten centraal staat en niet de duurzaamheid van de organisatie.

Deze professionals staan dicht bij de cliënten, kennen het netwerk van de cliënt, maar weten ook welk aanbod nodig is en moet worden ingezet, kunnen oplossingen en de meest geschikte werkwijze afdwingen in het belang van hun cliënten. Kortom, zouden eisen kunnen stellen aan organisaties om nu echt te komen tot 1 mens, 1 gezin, 1 plan. En fijn voor de raad, ze zien meteen of het werkt!

Zij zijn de ogen en oren van de gemeente. Geef deze teams dan ook de financiële mogelijkheid om te sturen om de knelpunten van cliënten en hun omgeving op te lossen. Daar was dit fonds toch van oorsprong voor bedoeld?

Verder hebben we nog enkele oproepen ten aanzien van wat zaken waar wij aandacht van het college voor vragen, omdat wij dit missen in deze kadernota

1. Wonen en het huisvestingsbeleid, met verwachting kijken wij uit naar de woonvisie. Voor ons zijn het wegwerken van wachtlijsten zeer belangrijk
2. Samenvoegen van fondsen die bedoeld zijn voor burgerparticipatie met eenduidige spelregels regelen. Het college vragen we daarom om te kijken of in de toekomst “stedelijke vernieuwing op uitnodiging” en “mensen maken de buurt” samen kunnen smelten tot één regeling. En dan natuurlijk een fantastische regeling, die alle dromen bewaarheidt die wij samen in het raadsprogramma voorgedroomd hebben.
3. Onderwijs- goed dat er verbinding is met arbeid en veiligheid, maar wij missen de verbinding met zorg en opvoedingsondersteuning. De PvdA verzoekt het college daarom om de verbinding tussen deze twee domeinen ook in de nota op te nemen.
4. De afgelopen weken hebben we met elkaar uitgebreid gesproken over de manier waarop nu geld uit het transitiefonds wordt uitgegeven. De manier waarop dat nu gebeurt lijkt ons te veel op een projectencarrousel. Dit is niet wat de PvdA wil en dit vereist naar ons inzien een nieuw kader.
5. Bezuinigen om lastenverzwaring te voorkomen is goed, maar niet ten koste van sociaal beleid en niet ten koste van algemene voorzieningen.

Voorzitter, ten slotte: laten wij zorg dragen voor voldoende algemene voorzieningen, als onderwijs, sport, culturele ontwikkeling, gezondheidszorg, veiligheid, voor iedere Lelystedeling toegankelijk. Anders vervangen wij regulier aanbod voor hulpaanbod en dat kan niet de bedoeling zijn, want dan maken wij de gesignaleerde tweedeling in de maatschappij in Lelystad nog groter.

Dank u wel.

Voor bezuiniging 2014 en transitiefonds 2015

pyramide 1

Na bezuinigingen 2014 en inzet transitiefonds 2015

Pyramide 2

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os