Door Jop Fackeldey op 14 december 2014

Als 1 schaap over de dam is…

Afgelopen week stond wel een beetje in het teken van Wonen. Allereerst de landelijke discussie: de herzieningswet , de wet die gaat over de woningcorporaties. De herzieningswet goede basis voor afspraken tussen gemeenten, huurders en verhuurders. De wet, die afgelopen dagen onderwerp van debat geweest, is donderdag 11 december unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Met de stemming in de Tweede Kamer komt een einde aan een langlopend wetgevingstraject. Een bijzonder compliment aan Jacques Monach. Hij appte mij terecht: dit is een wet waar Sociaal-Democraten trots op kunnen zijn.

Ik ben  blij dat de wet er eindelijk ligt. De herzieningswet omschrijft nauwkeurig de taken van de woningcorporaties, versterkt de positie van gemeenten en huurders en biedt handvatten voor het maken van afspraken tussen partijen. De lobby vanuit de VNG, de G4, de G32 en individuele gemeenten heeft een duidelijk effect gehad. het was mooi om in dat proces actief het voortouw te mogen nemen. Ook daarin is het schakelen met Jacques belangrijk geweest. Ik ben blij dat minister Blok heeft geluisterd naar de pleidooien we de afgelopen maanden tot hem gericht hebben. In de _Wijziging_van_de_Herzieningswet_ heeft de minister een aantal aanvullende voorstellen gedaan die de positie van de gemeenten versterken. Het is voor gemeenten en huurders van groot belang dat zij inzicht krijgen in de vermogenspositie en de investeringscapaciteit van corporaties. Op die manier kunnen die twee partijen nagaan of de ambities die genoemd zijn in de woonvisie van de gemeente haalbaar zijn.

De Tweede Kamer heeft de Herzieningswet met een groot aantal amendementen en moties verder aangescherpt. De Kamer onderkent duidelijk het belang van de Herzieningswet en is er de afgelopen periode intensief mee bezig geweest. Dat heeft geresulteerd in een aantal waardevolle aanpassingen en toevoegingen aan de wet, die de wet nog beter maken dan hij al was. Belangrijk punt hierbij is het amendement dat vraagt om een onafhankelijk toezicht op de corporaties door een Autoriteit woningcorporaties. Ook wordt met een aantal voorstellen de positie van huurders versterkt, waardoor huurders een meer gelijkwaardige rol krijgen in het overleg met verhuurder en gemeenten.

Kortom, ik ben er dus blij mee. Toevalligerwijs kwam het zo uit dat ik de dag erop mocht spreken op een door de VNG en de vereniging van toezichthouders van Woningcorporaties ((VTW) mocht spreken, overigens samen met Bas-Jan van Bochove, de laatste in zijn rol als bestuurslid van de VTW. Dat was een mooie gelegenheid om het debat over de effecten van de wet – die nog door de eerste kamer moet en dan per 1 juli ingaat – te bespreken.

Naast al dit landelijke geweld blijven we hard bezig met Wonen in Lelystad. Vorige week hebben we een voorstel naar de raad gestuurd op de starterslening te behouden. ik vind dat belangrijk. het is een heel effectief instrument gebleken om vooral in de bestaande stad het verhuistreintje weer op gang te krijgen.

Maar ook bij de nieuwbouwlocaties beginnen we beweging te zien. er komen steeds meer vragen over kavels en initiatieven voor kleine series woningen op ons af. En nu maar hopen dat die de financiering rond krijgen en daadwerkelijk kunnen kopen. Maar daarvoor geldt: als er één schaap over de dam is.. Letterlijk overigens was dat schaap in Warande afgelopen vrijdag al over de dam. En dit was letterlijk en figuurlijk een mooi schaap, het bewijst dat eigen initiatief van bewoners kan leiden tot verlevendiging en verfraaiing van de eigen wijk. Dat bewijst Freddy van Arnhem, bewoonster van de wijk Warande, samen met haar buurtgenoten. Zij sloot met de gemeente Lelystad een adoptieovereenkomst voor een onbenutte bermstrook voor het houden van een aantal schapen. Freddy bewoont één van de woningen van het project Drijvend Wonen. Op initiatief van haar heeft de gemeente Lelystad gekeken of en zo ja welk deel van de woonomgeving zich leende om in onderhoud te geven aan de buurt. De gemeente kwam uit bij een bermstrook dat grenst aan het nabije ingerichte Romantische Parkbos. Samen met een aantal medebewoners van Drijvend Wonen is de bermstrook de afgelopen periode klaargemaakt en ingericht. De weide is omheind, ingezaaid, hekken zijn geplaatst, compleet met overstapplankje. En ik mocht bij wijze van opening de schapen de weide in laten ! Goed voorbeeld doet….

Over eigen initiatief gesproken tenslotte, woensdagavond sprak ik met een tiental bewoners over het begrotingsproces. De kernvraag aan de bewoners was daarbij wat mij betreft:  Wat heb je nodig om actiever te kunnen participeren bij deze begrotingsdiscussie? Waardoor zou je je uitgenodigd voelen?

Een par antwoorden die uit de sessie naar voren kwamen:

  • dat inwoners zicht krijgen op de middelen en de beïnvloedbare budgetten (gemeente Oosterhout heeft een mooie visualisatie van zijn geldstromen gemaakt)
  • dat de gemeente helder is over het kader waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden en dat ze haar doel duidelijk formuleert (is doel meer inspraak of meer creatieve oplossingen?)
  • dat de discussie dicht bij de burger brengen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door vraagstellingen en/of budgetten terug te brengen naar wijkniveau en dan kijken welke keuzes er op buurtniveau gemaakt kunnen worden.
  • dat het proces aansluit op een inhoudelijk thema waar mensen iets mee hebben, zingeving
  • dat mensen het gevoel krijgen dat ze serieus genomen worden. Dit doen door besluiten altijd terug te koppelen ook als adviezen niet overgenomen worden.
  • dat er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zodat alle doelgroepen bereikt worden: vis á vis en virtueel.

Met onder andere deze antwoorden gaan we aan de slag om een proces te ontwerpen dat we in januari opnieuw met de bewoners bespreken.