Door Jop Fackeldey op 19 december 2015

Als het eind van het jaar te vroeg komt……

Tja, zo begon een toevallig gesprekje afgelopen week. Het eind van het jaar komt te vroeg. Ik ben nog lang niet klaar. Maar als het eind van het jaar pas mag komen als je klaar bent, dan komt het nooit. De rest van de bijna filosofische discussie zal ik U besparen, maar feit is wel dat het jaar weer omgevlogen is. We zitten al weer in het kerstreces voordat ik er erg in had. Dat noopt tot even achterom kijken. En dan mogen we eigenlijk – in iedere geval vanuit economisch opzicht niet ontevreden zijn. In totaal hebben we voor bijna 3 ha. bedrijfsgrond verkocht, terwijl dat in 2014 nog geen ha. was. Dat resulteerde in mooie Nieuwe vestigers zoals St van den Brink op Noordersluis, Certion Turbine support op Oostervaart , DaklaPack langs de A6, IB Trade langs de A6, -Sabic-FRT composieten op Oostervaart en grote uitbereidingen/ verplaatsingen van Medcor – Farm Dairy – Best Carstyling en Bostik Cars. En natuurlijk dat in 2015 daadwerkelijk de ontwikkeling van de luchthaven is gestart met afgelopen week de gunning voor de aanleg en het meerjarig onderhoud van de lucht- en landzijdige infrastructuur voor onze luchthaven. De overeenkomst omvat het integrale ontwerp, de realisatie en gedurende vijftien jaar het onderhoud van de start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen op het publieke gedeelte. Dura Vermeer start in januari 2017 met de bouwwerkzaamheden. In 2016 wordt het ontwerp uitgewerkt en de uitvoering voorbereid.  Dura Vermeer past bij de aanleg van de start- en landingsbaan een innovatieve funderingstechniek toe. Hierdoor hoeft minder grond te worden afgegraven en minder zand aangevoerd. Naar verwachting scheelt dit circa 10.000 vrachtwagenritten en daarmee 490 ton CO2-uitstoot. Op de parkeerterreinen en toegangswegen wordt gebruik gemaakt van gelijkspanning en LED verlichting. Ook de vliegveldverlichting bestaat uit LED lampen; hier wordt door gebruik van laagspanning met inductie een energiebesparing van 30% bereikt. In het contract met Dura Vermeer is tevens afgesproken dat een derde van de bouwomzet gerealiseerd zal worden met bedrijven uit de omgeving. Voor de onderhoudswerkzaamheden zal voor twee derde van de omzet lokale en regionale bedrijven worden ingeschakeld. En vooral dat laatste is goed nieuws.

Dat pas ook binnen de afspraken die we met de luchthaven gemaakt worden. Afspraken die als voorbeeld kunnen dienen voor het sociaal economisch akkoord dat we aan het voorbereiden zijn. We gaan de komende maanden aan de slag om een maatschappelijke alliantie te smeden van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen die gezamenlijk gaan werken aan een zogenoemde ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte op de arbeidsmarkt voor ieders talent. Dat vraagt om een goed opgeleide beroepsbevolking, om een adequaat onderwijsaanbod dat aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven. Zorg voor mensen die uitvallen of bescherming nodig hebben hoort daar ook bij. Concreet krijgt dit uitwerking in het – zo veel als nodig – realiseren van stageplekken, leerwerkplekken, werkervaringstrajecten, garantiebanen en ‘echte’ banen. Alle partijen worden aangesproken op hun rol als werkgever en op hun verantwoordelijkheid van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Daarbij hoort het creëren van werkplekken en samenwerking met andere partijen ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval, (jeugd)werkloosheid en uitsluiting van kwetsbare groepen. Dit levert uiteindelijk een verbetering op van de sociaaleconomische positie van zowel de afzonderlijke burger als van de stad in het algemeen.De ambitie met harde doelstellingen en afspraken om die duurzame, gezonde lokale arbeidsmarkt te bereiken, worden verwoord in een met elkaar te sluiten ‘Lelystad Akkoord’. De komende maanden gaat een externe kwartiermaker, onder aansturing van een begeleidingsgroep, aan de slag om de verschillende partijen die nu ieder op  eigen terrein bezig zijn, te werven en te bewegen om mee te doen met het opstellen van zo’n gezamenlijk Lelystads Akkoord en vervolgens daaraan uitvoering te geven. Ik mocht als  als bestuurlijke opdrachtgever namens het college de aftrap voor de werkzaamheden van de begeleidingsgroep en van de kwartiermaker, Fred Doeleman verrichten. De begeleidingsgroep bestaat uit Andries Greiner, voormalig gedeputeerde en huidig voorzitter Bedrijfskring Lelystad; Ben Vermeer, directeur van MBO College Lelystad; Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad en Tom Lansink, namens de werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) de lokale ambassadeur voor het 100.000 banenplan van het kabinet. Dit plan moet – als onderdeel van de Participatiewet – 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen.In de komende maanden worden allerlei partijen in hun rol als werkgever benaderd en gevraagd te participeren in dit Lelystad Akkoord. De vorming van de maatschappelijke alliantie en de afspraken die daar uit voortvloeien worden daarin vastgelegd. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2016 het ‘Lelystad Akkoord’ met een ondertekening door de diverse dan participerende partijen worden bekrachtigd.

De noodzaak om gezamenlijk te werken aan structurele oplossingen is duidelijk. De cruciale vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat de komende jaren meer mensen naar vermogen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en zich daar ook kunnen handhaven. Die uitdaging begint hier, in Lelystad. Daarom gaan – zo is de bedoeling – de werkgevers van Lelystad een maatschappelijke alliantie aan. Bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijk middenveld en overheid zetten zich gezamenlijk in voor voldoende en goed opgeleid personeel in Lelystad. Ze dragen bij door mensen een kans in de maatschappij te geven. Door ze een werkplek te geven. Door ze vaardigheden en competenties aan te leren. Door ze in staat te stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien en van daaruit te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Maar niet alleen qua werkgelegenheid op onze bedrijfsterreinen kunnen we tevreden terugkijken. Wat te denken van het Toerisme. Er gebeurt wat aan onze kust: de reeds geplande uitbreiding van Batavia Stad is voorbereid en wordt in 2016 uitgevoerd, de Bataviahaven krijgt steeds meer horeca die zich vestigt in combinatie met nieuwe initiatieven (zoals cruiseschepen die de haven weten te vinden), Watersportevenementen zoals de Dutch Match Cup en de Cornelisrace, de ontwikkeling van het  Kitesurfstrand en van de  Markerwadden.

Ook de woningmarkt leeft echt op. In 2015 zijn 85 woningen opgeleverd (in 2014 waren dat er nog 18). In de pijplijn zitten nu al reserveringsovereenkomsten voor ruim 100 woningen. En we zijn serieus met 2 partijen aan de slag om afspraken te maken over het gaan realiseren van woningen in de middel dure huur, wat nu nog een gat in de markt is.

En tenslotte, eigenlijk kijk ik ook heel tevreden terug op de wijze waarop we in Lelystad zowel noodopvang voor vluchtelingen gerealiseerd hebben als ook dat we onze taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders gehaald hebben. Een prestatie waar we vooral onze woningbouwcorporaties dankbaar voor moeten zijn. In dat opzicht wordt 2016 opnieuw een spannend jaar, maar ik ga er voor om ook dan weer aan onze taakstelling te kunnen voldoen. Het leidde tot een kort nieuwsitem bij omroep Flevoland.

En zo kwamen we aan het eind van het jaar. Ik sloot dat af met nog een mooi bedrijfsbezoek bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen UR.

15-344  Bedrijfsbezoek CVI-1682 FotostudioWierd

De onlangs aangetreden nieuwe directeur, Ludo Hellebrekers, leidde mij rond en toonde hem waarom CVI inmiddels niet alleen landelijk maar ook wereldwijd een naam heeft opgebouwd op het gebied van dierziektenonderzoek en het ontwikkelen van middelen ter bestrijding daarvan. CVI werkt samen met overheid en bedrijfsleven aan de gezondheid van dier en mens door preventie, bestrijding en controle van dierziekten. In Nederland komen dankzij dierziekteonderzoek en goed georganiseerde bestrijding veel dierziekten niet meer voor. Voorbeelden hiervan zijn BSE, mond-en-klauwzeer en varkenspest. Bij verdenking van bepaalde dierziekten zoals vogelgriep is CVI 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor het uitvoeren van laboratoriumonderzoek. Zodra er in Nederland een uitbraak van een besmettelijke dierziekte is vastgesteld, schakelt CVI over naar een crisisorganisatie. Er kunnen dan snel grote hoeveelheden materiaal worden verwerkt. Ik was niet alleen onder de indruk van de inhoud en de manier waarop de werkzaamheden binnen CVI zijn georganiseerd, maar is ook blij met CVI als werkgever. ‘Voor Lelystad is CVI een belangrijke speler. Voor 250 mensen biedt het gespecialiseerd werk. Bovendien draagt CVI met haar werk bij aan de naamsbekendheid van Lelystad.

Trouwens, bent U  ondernemer en ook geïnteresseerd in een bezoek van mij aan uw bedrijf? Neem dan contact op met het Ondernemersplein, tel. 0320-278555, ondernemersplein@lelystad.nl . Ook kunt u naar het spreekuur komen: elke maandag houdt ik van 11.00 – 12.00 uur een vrij inloopspreekuur op het Ondernemersplein, Stadhuisplein 2A.

En nu dan het reces in. Wat mij betreft kwam het einde van het jaar zeker niet te vroeg. Even uitrusten en dan weer fris het nieuwe jaar in! Ik kom U vast komende dagen ergens in onze stad tegen, maar voor nu: geniet van de kerstdagen en alvast een goed begin voor 2016 !