Door Nelly den Os op 29 november 2014

Begroting 2015

Terugblikken op de begrotingsbehandeling van vorige week. Een ingewikkelde en lastige klus, want het was geen gemakkelijke begroting. Opnieuw maatregelen om te bezuinigen en nu dan ook bezuinigingen die de PvdA in het hart raakten.

Door allerlei omstandigheden dit jaar was het een ingewikkeld proces. Een nieuwe ploeg wethouders, alleen Jop Fackeldey kon bogen op ervaring. Het ontbreken van een gedegen kadernota, een vijfpartijen coalitie en 12 fracties en veel nieuwe raadsleden. Dat gecombineerd met de voorbereidingen voor de 3 decentralisaties en 7 miljoen bezuinigen, een beetje de Wet van Murphy.

Toch is het college erin geslaagd om veel in stand te houden. We bezuinigen niet op ouderenbeleid, niet op armoedebeleid, niet op schuldhulpverlening, niet op jeugdpreventiewerk, niet op straathoekwerk, niet op ambulante jeugdhulpverlening, niet op de maatschappelijke ondersteuning, niet op de jeugdhulp, niet op het participatiebeleid en ook niet op allerlei andere zaken. Voor het onderwijs is bijvoorbeeld een miljoen in de “Lelystadse Educatieve Agenda” in stand gehouden.

Maar er kon niet voorkomen worden dat er pijnlijke keuzes gemaakt werden. Zaken die wij belangrijk vonden werden geraakt.

De combinatie van bezuinigen en de onzekerheid van de decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en participatiewet) vond de PvdA in ieder geval geen goede zaak. 2015 Is een overgangsjaar en dus belangrijk om goede zaken te behouden, voordat zij ingewisseld worden voor nieuwe activiteiten. Alleen anno nu, november 2014, was niet goed te overzien welke kansen bijvoorbeeld de 3 decentralisaties bieden op slimme verbindingen. Daarom wilden wij 2015 gebruiken om nieuwe oplossingen en alternatieven te vinden, maar ook om de inhoud van activiteiten te beoordelen op hun daadwerkelijke opbrengsten.

Daarom dienden wij met de VVD, SP, CU, IPL en OPA+ een amendement in om dat overgangsjaar mogelijk te maken en in 2015 slimme verbindingen te zoeken samen met de betreffende organisaties, maar ook tussen de gezamenlijke organisaties, de gemeente en in verbinding met de kansen van de decentralisaties. Daarvoor is een fonds ingericht genaamd “Nieuwe Verbindingen”. Want wij denken dat het slimmer kan, zonder dubbelingen, met behoud van het goede, maar ook kritisch zijn naar dat wat niet oplevert wat ervan verwacht werd.

Het is onverstandig oude schoenen weg te gooien, tenzij zij knellen. Dit amendement is aangenomen en door middel van de monitor zullen de uitkomsten in het komende jaar goed gevolgd worden.

Die middag en avond van de 18e november boog de raad zich in totaal over zo’n 65 moties en amendementen, waaronder de 8 amendementen en de 4 moties van de PvdA fractie.

Door ons amendement gratis openbaar vervoer werd de bezuiniging op het gratis openbaar vervoer voor 65+ niet ongedaan gemaakt. Maar dit amendement geeft ruimte om ouderen mobiel te laten blijven en voor gratis vervoer in aanmerking te komen. Wij denken dat bijvoorbeeld in wijkteams verstandige keuzes hierover gemaakt zullen worden.

De studiebijdrage openbaar vervoer hebben we kunnen verlengen, tot het moment dat de OV kaart voor MBO studenten beneden de 18 geregeld is. Hierdoor kunnen meer leerlingen de MBO opleiding van hun eigen keuze blijven volgen, ook als die niet in Lelystad aangeboden wordt.

Twee buslijnen zijn door moties gesteund. Over die door de Atolwijk is al uitgebreid in de pers bericht. Minder bekend is dat wij ook op de bres zijn gesprongen voor de bushalte winkelcentrum Kempenaar, die dreigt te verdwijnen door het stoppen van de wijkbus. Onze motie om dat buurtwinkelcentrum wel bereikbaar te houden werd unaniem gesteund door de raad.

De fractie is blij met het in stand kunnen houden van de starterslening, waarmee wij gezien de goede resultaten ook voor de starters groep de mogelijkheden van een eigen huis dichterbij brengen.

Verder wilden we graag minder beleid en meer doen, dus was het fijn dat ons amendement “Duurzaam beleid versus duurzaam doen” is aangenomen en jammer dat de taakstelling voor bedrijfsvoering het niet gehaald heeft. Dat laatste gold helaas (en verrassend) ook voor onze verbetersuggesties ten aanzien van het stadshart.

Naast wat bereikt is, heerste er ook teleurstelling: ondanks de vele gesprekken die de PvdA gevoerd heeft met de verschillende fracties, zowel de coalitiepartners als de oppositiepartners zijn we niet in geslaagd om als raad eensgezind de eindstreep van de avond te halen. En dat was vooral teleurstellend, omdat na de start van de raad er door alle partijen een grote eensgezindheid was om samen verbeteringen voor Lelystad te realiseren.

Nelly den Os

Nelly den Os

Als lijsttrekker van de lokale PvdA sta ik voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet. Niet klagen en zeuren, maar met elkaar zorgen voor een mooie stad, waar je zeker bent van werk, een goed huis en goed onderwijs.

Meer over Nelly den Os