Door Jop Fackeldey op 17 mei 2015

Een beetje vakantiegevoel

Vorige week even overgeslagen, en ook over deze week niet zo heel veel te vertellen. Dat wil zeggen, er gebeurt natuurlijk van alles, maar wel een beetje met een vakantiegevoel. Politiek was natuurlijk een belangrijk feit het aanbieden van de jaarrekening en het jaarverslag aan de Raad. Dat is toch het moment waarop dit College verantwoording aflegt over haar eigen jaar. ik vind het leuk om hier te herhalen wat ik ook op de persconferentie ongeveer verteld heb. Dankzij een aantal meevallers en bezuinigingen op de bedrijfsvoering is het rekeningresultaat van gemeente Lelystad over 2014 positief.2014 stond voor ons , net als alle ander gemeenten, voor een groot deel in het teken van voorbereiding op nieuwe taken. De Kadernota’s Jeugdhulp en Wmo/AWBZ werden door de gemeenteraad vastgesteld en daarmee de inhoudelijke en financiële kaders voor deze transities, zodat Lelystad op 1 januari goed was voorbereid op de nieuwe taken. Ook werd er flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Dit leidde tot een goede tussentijdse beoordeling door de onderwijsinspectie. Slechts op enkele punten wordt nog niet voldaan aan de prestatieafspraken die in dit kader zijn gemaakt.

Participatie van inwoners speelde een grotere rol dan ooit. Er werd een start gemaakt met participatieactiviteiten rondom het begrotingsproces. Daarnaast werd meer ruimte voor participatie geboden bij onder meer het groot onderhoud in de stad en bij de uitvoering van het speelruimtebeleid en zijn veel adoptieprojecten gestart, waarbij inwoners zelf het onderhoud van delen van het openbaar groen ter hand nemen. Diverse grote projecten werden in 2014 voorbereid en uitgevoerd, zoals de uitvoering van de Beter benutten-maatregelen aan de Oostranddreef/Larserdreef/A6, de aanleg van het fietspad Larserringweg, de uitvoering van het fietsplan Stadshart en de besluitvorming over de exploitaties parkeren en openbaar vervoer.Als je dat zo op een rijtje zet is er veel gebeurd en veel voorbereid. De inspanningen met betrekking tot de ontwikkeling van Lelystad Airport hebben ertoe geleid dat in april 2015 het luchthavenbesluit is genomen. En met het rijk en de provincie zijn afspraken gemaakt over de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven.

Als het gaat om economie hebben we extra aandacht besteed aan (de relatie met) het zittend bedrijfsleven. In maart 2014 werd ook het Ondernemersplein geopend. Hier kan men terecht voor alle informatie en producten die ondernemers nodig hebben, van kredietverlening tot uitbreiding en vestiging. En ‘last but not least’ blijft het goed gaan met de veiligheid in Lelystad. De dalende trend in criminaliteitscijfers zette ook in 2014 door.

Ook in financieel opzicht sluit gemeente Lelystad het jaar 2014 positief af. Dankzij een aantal incidentele meevallers die onder meer het gevolg zijn van het voorsorteren op de beleidsmatige wijzigingen die in 2015 zijn ingegaan bij de WMO, lagere rentelasten, een hogere algemene uitkering en de bezuinigingen op de kosten voor bedrijfsvoering is het rekeningresultaat € 699.000,-.Het resultaat over 2014 is weliswaar negatief beïnvloed door het treffen van voorzieningen voor het Grondbedrijf, maar al met al geven de resultaten een positief beeld en kan op grond van de inschatting en analyse van risico’s op korte- en lange termijn ten opzichte van de beschikbare reserves, geconcludeerd worden dat het weerstandsvermogen van de gemeente Lelystad toereikend is.

Omdat we verwachten dat bij het opstellen van de programmabegroting meer duidelijkheid bestaat over de herverdeling van rijksbudgetten en dus ook over het financieel perspectief van de gemeente, stelt het college voor dat bij de begrotingsbehandeling de raad op integrale wijze beslist waar het resterende bedrag ingezet wordt. Wel vragen we de raad om in 2015 een deel van dit bedrag, te weten € 45.000,-, beschikbaar te stellen voor het wegwerken en verder voorkomen van wachtlijsten bij de schuldhulpverlening. In de kadernota, die vorige maand werd gepresenteerd, hebben we aangegeven dat een bedrag van € 45.000,- gedurende twee jaar nodig is om de schuldhulpverlening en met name de wachttijden versneld op te lossen en een andere werkwijze te ontwikkelen waarbij door vroegsignalering eerder ondersteuning geboden kan worden en schulden niet meer oplopen. Door nu alvast een bedrag van € 45.000,- uit het resultaat over 2014 hiervoor vrij te maken, wordt het mogelijk om direct te beginnen met het aanpakken van de wachttijd. Ik ben benieuwd hoe de Raad op ons jaarverslag zal reageren.

Maar er was meer. Zo iswas er tijd voor werkbezoeken. dat bracht ik o.a. aan Tom’s Creek, een mooi bedrijf in de recreatieve sector.

toms creek 2

Een bedrijf dat goed groeit dankzij de passie en het ondernemerschap van Tom Bremer. Mooi ook om te zien hoe de bedrijven rond het Bovenwater elkaar weten te vinden om te kijken hoe ze gezamenlijk het toeristisch product kunnen versterken.

Wat ook zo’n vakantiegevoel geeft was de voorproefjesavond bij de Agora. Dat wordt weer een avondje zweten om me niet in het mooie aanbod te verliezen. Maar er valt weer genoeg te kiezen in ieder geval.

Meestal heb ik het op deze site niet over mijn “hobby’s”Ik maak voor één keer een uitzondering. Komend Pinksterweekend gaan we als Roparunteam Lelystad weer op weg naar Parijs om als team 197 deel te nemen aan de Roparun. Een prachtig evenement. We tellen de dagen af. Met zijn zesentwintigen ( lopers, fietsers, verzorgers, teambegeleiding en catering )gaan we van Parijs naar Rotterdam gaan ten behoeve van het goede doel: de Roparun. Meer dan 2.500 km is er getraind ! De teller van de sponsoropbrengst komt al hard richting de € 20.000 en we gaan nog even door !
Onze sponsoren het mogelijk dat wij ons kunnen lopen voor het goede doel. Door sponsorbijdragen, maar ook door ervoor te zorgen dat wij geen kosten hoeven te maken voor bijvoorbeeld de vrachtwagen, de busjes, de partytent, de banken en stoelen en nog veel meer. Allemaal gesponsord ! Zo blijft er zoveel mogelijk netto over voor het goede doel. Ons rijdend ropahotel wordt deze dagen alweer ingericht. En natuurlijk de boodschappen voor de catering.

17633008301_c3196cb34d_z

Dankzij AH-Voorhof, die dit jaar opnieuw al het eten en drinken voor onderweg beschikbaar stelt komen onze Roparunners niets tekort.
Het is de kers op het toetjes, maar ook een uitputtingsslag, de Roparun. Tussen zaterdagmorgen en maandagavond pak je maar een paar uur slaap als deelnemer. En ergens onderweg wacht de onvermijdelijke dip. Maar we weten waarvoor we het doen: weer of geen weer, wel of geen spierpijn en veel te weinig slaap, maar onze roparunners slepen elkaar er door. Omdat we allemaal van nabij die ervaring met die vreselijke ziekte hebben en allemaal weten wat de Ropa kan betekenen voor patiënten en hun naasten die niet meer lang te gaan hebben. En niet te vergeten: het is nog leuk ook !
De Roparun, die als motto heeft “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”, steunt doelen die vaak cruciaal zijn voor patiënten en hun omgeving voor wie het einde naderbij komt. O.a. het Flevoziekenhuis in Almere, het hospice in Dronten en het lelystadse Inloophuis Passie in mochten al steun ontvangen. Nu de run dichterbij komt is het misschien leuk om ons te volgen:. Wil je ons volgens, ook tijdens de loop zelf, kijk dan op onze website: www.roparunteamlelystad.nl of volgens ons via Twitter @RoparunLelystad of via facebook: /roparunteam.lelystad En sponsoren mag natuurlijk ook nog. Ik kon het even niet laten….maar voor nu, eerst nog een weekje lekker aan het werk.