Door Henk Soomers op 4 juni 2015

Flevokust

Er wordt een nieuw plan voor een haven plus industrieterrein aan onze kust aan de raad voorgelegd. Vorig jaar kwam het plan niet rond. Maar nu is voor een andere opzet gekozen. De provincie heeft op zich genomen een buitendijkse haven aan te leggen en dan wordt nu door het college aan de raad voorgelegd in te stemmen met een daarbijbehorend industrieterrein.

De PvdA fractie beoordeelt het nieuwe plan volgens dezelfde criteria als indertijd opgesteld. Uiteraard zijn wij voor iedere ontwikkeling die ons werkgelegenheid kan brengen, mits verantwoord. Daartoe hanteren wij randvoorwaarden. Belangrijkste aspecten daarbij zijn dat het plan financieel verantwoord moet zijn en dat er geen grote risico’s worden genomen op milieugebied en op het risico op omgevingsoverlast en schade aan het imago van Lelystad.

Financieel is het risico verkleind doordat nu niet meer over een binnendijkse haven wordt gesproken en omdat de ontwikkeling van het industrieterrein een fasering kent. Milieueffecten worden natuurlijk al door landelijke wetgeving beheersbaar gehouden, maar toch blijven wij van mening dat er soorten bedrijven zijn die je in Lelystad niet wil, om onze kwaliteit van wonen en leven niet onder druk te zetten of ons groene imago te schaden. Werkgelegenheidsontwikkeling is belangrijk maar mag er niet toe leiden dat wij het afvalputje van de Randstad worden doordat we bedrijven welkom heten die zich elders niet mogen vestigen.

Daarom zijn we met andere partijen in overleg over een amendement waarbij we nader aangeven welke mogelijke bedrijven uit de aan het bestemmingsplan gehechte bedrijvenlijst hier niet welkom zijn. Zo hopen we tot een aanpassing te komen waarbij we met de plannen kunnen instemmen in een vorm die ruimte biedt op werkgelegenheidsontwikkeling zonder te veel risico.

Henk Soomers

Henk Soomers

Financiën inclusief parkeren, Personeel en organisatie (financiële aspecten), Economie, Stadshart, Luchthaven, Flevokust, Omala, City marketing, Grondzaken, Zorg, Inkomensondersteuning, Wonen

Meer over Henk Soomers