Door Henk Soomers op 10 maart 2016

Gemeenteraad neemt regie

Onlangs heeft de raad het raadsvoorstel over het stadshart grondig verbouwd. Na uitvoerig overleg met andere partijen konden wij gezamenlijk zes amendementen en een motie indienen en aangenomen krijgen.

Daarmee wijst de raad het bevriezen van de wijkwinkelcentra en Bataviastad af. Vaak gaf de PvdA reeds aan dat je iets wat zwak is niet moet helpen door sterke elementen in je economie te verzwakken. Daar wordt het geheel slechter van. Wij hadden met name grote zorgen over de kustontwikkeling. De werkgelegenheid van meer dan 800 werknemers in Bataviastad alleen al, willen wij niet in gevaar brengen. Daarom dragen wij het college op om de toegezegde evaluatie uit te voeren en te onderzoeken welke belemmeringen voor een verdere ontwikkeling van Bataviastad eventueel weggenomen moeten worden.

Wat betreft het parkeren hebben wij het college gevraagd breder te kijken dan alleen het idee van ondernemers voor een tariefvrije periode van 30 minuten. Dat plan lijkt ons vrij zinloos en alleen in het belang van de supermarkten. Maar als de ondernemers dat willen en de kosten betalen – dan zullen we dat uiteraard niet in de weg staan.

Functieverandering

Natuurlijk ondersteunen we van harte de visie van het college dat het stadshart qua winkelfunctie compacter moet worden. Dat betekent dat aanloopstraten en sommige delen van wat nu nog gedeeltelijk leegstaand winkelcentrum is, een andere functie moeten krijgen. Diensten en wonen ligt voor de hand. Daarnaast hebben we het lege grasveld Parkwijk en andere niet ingevulde delen van het stadshart. Het zal een grote inspanning vergen om stap voor stap de woonfunctie van het stadshart te intensiveren en de PvdA fractie wil daar iedere kans voor aangrijpen en onderzoeken.

Het college is nu aan zet om in goed overleg invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het stadshart. Daarbij zijn de ondernemers en vastgoedeigenaren natuurlijk zeer belangrijke partners. Maar een stadshart is meer dan een winkelcentrumpje. Het is het ontmoetingspunt en sociaal middelpunt van de stad voor onze inwoners. Dus bij die ontwikkeling spelen dienstverleners, onderwijs, cultuurinstellingen, horeca etc. een cruciale rol om gezamenlijk het stadshart van de toekomst uit te vinden.

De politieke gebeurtenissen van de afgelopen maanden zijn op zich best bijzonder. Deze raad zoekt het onderling overleg dwars door coalitie/oppositieverhoudingen heen om daadwerkelijk kaderstellend beleid te formuleren en daarbij niet alleen maar reactief op de collegevoorstellen te reageren. Dat is spannend want het gaat om grote problemen en dus ook grote verantwoordelijkheden. De nu opgedane politieke ervaringen kunnen we goed benutten bij nog tal van ingewikkelde zaken waar we ons over gaan buigen. Denk maar aan de nu voorliggende woonvisie.