Door Jop Fackeldey op 30 oktober 2016

Ik zie ze vliegen

Het was een luchtvaart weekje zullen we maar zeggen. Op alle mogelijke manier zien we letterlijk en figuurlijk de luchthaven groeien. Het eerste goede nieuws was dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de beroepen tegen de aanleg van de ontsluitingsweg Lelystad Airport en de ontwikkeling van Lelystad Airport Businesspark (binnen bestemmingsplan Larserknoop) een voor ons positieve uitspraak gedaan heeft. Het merendeel van de ingediende bezwaren is ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de aanleg van de ontsluitingsweg Lelystad Airport nu volgens plan kunnen doorgaan. Met de uitspraak van de Raad van State zijn het bestemmingsplan Lelystad Larserknoop (reparatie) en het exploitatieplan Larserknoop onherroepelijk geworden. Ik ben blij dat aan de lang slepende procedure omtrent het bestemmings- en exploitatieplan Larserknoop een eind is gekomen. De ontwikkeling van de luchthaven en het bedrijventerrein kunnen nu verder voortvarend worden opgepakt.

Er is trouwens een hele mooie site waarop alle ontwikkelingen goed te volgen zijn, met daarin ook een mooie animatie van de infrastructuur die aangelegd wordt. Tijd dus om de wereld dat wat intensiever te laten weten. Daarin past uiteraard ook de informatiedag van afgelopen zaterdag.

img_4228 _mg_2212-airport-fotostudio-wierd img_4232

Meer dan 1.000 mensen hebben in het Aviodrome kennis kunnen maken met de toekomstbeelden en alle vragen die daarmee samenhangen kunnen stelen. Dat leverde heel boeiende gesprekken op, waarbij het merendeel van de bezoekers vooral op zoek was naar informatie… en naar werk. Goed dus dat ook ons werkbedrijf er stond.En er was een filmpje waarin de directeur van de Luchthaven, gedeputeerde Jaap Lodders en ondergetekende nog eens uit konden leggen waar het eigenlijk allemaal over gaat. IMG_4184De dag daarvoor was een zo mogelijk nog belangrijkere bijeenkomst.De Bedrijfskring Lelystad organiseerde een bijeenkomst waarbij Dura Vermeer en Viggo (die de aanbesteding voor aanleg infrastructuur en dienstverlening op de luchthaven hebben gewonnen) op welke wijze het lokale bedrijfsleven daar van kan profiteren. het was een geanimeerde en druk bezochte bijeenkomst. Op de site van de BKL staat een mooie impressie. En ondertussen gaat de discussie over de vraag wie er nou eigenlijk op Lelystad airport gaat vliegen ook weer door. In de telegraaf solliciteerde Ryanair, natuurlijk niet zonder nog wat sneren en zo. Maar ondertussen, van de fase er komt niemand zijn we nu in de fase de KLM zal wel weer worden voorgetrokken beland.. Het zal nog wel even doorgaan. Dat merkten we trouwens ook al de week ervor tijdens ons bezoek aan de MRO-beurs; ook daar veel belangstelling voor de luchthaven.

mro

Het vliegt overigens niet alleen met de luchthaven. Ook de woningmarkt gaat vliegen. Zo hadden we een ontwikkeldag waarvan een mooi verslag in de Flevopost gestaan heeft. Veel interesse van bouwer en ontwikkelaars om te bouwen in Lelystad. En naturlijk wordt er gewoon doorgebouwd. Zoals de volgende serie woningen van ready for Living aan het Hanzepark.

_mg_1574-fotostudio-wierd

De wijk begint al een mooi eind af te raken.  En ook Warande begint weer te groeien: Kroon BV won met 6 tweekappers de loting voor kavel in Warande. Bij de loting door notaris Fenneke Koster-Joenje kwam Kroon BV als winnaar uit de hoge hoed. Nog 10 andere ontwikkelaars hadden plannen ingediend die aan de vooraf gestelde eisen en voorwaarden voldeden. Vier inschrijvingen moesten voor de loting worden afgewezen. Vrijdag 4 november 2016 wordt de reserveringsovereenkomst tussen gemeente Lelystad en Kroon BV getekend. Het plan komt daarna zo spoedig mogelijk in verkoop.Kroon BV gaat op de kavel aan de Parnassialaan  realiseren. Bijzonder is dat de erfafscheidingen (muurtjes aan de voorzijde en rasterhekwerk aan de zijkanten) worden meegenomen in het bouwplan en uitgevoerd volgens het beeldregieplan Warande. Dit draagt bij aan de hoogwaardige kwaliteit die de Parnassialaan als ontsluitingsweg voor de wijk gaat uitstralen. Ik ben blij met de grote interesse voor bouwen in Lelystad en heeft met Kroon een partij die de ontwikkeling, bouw en verkoop van deze woningen ter hand kan nemen. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de afronding van het 1e deelplan van Warande. Om de ontwikkeling van de woningbouw nog verder te stimuleren ben ik blij dat ge gemeenteraad besloten heeft huishoudens in Lelystad te helpen die een nieuw huis willen kopen maar dat niet kunnen omdat hun huidige woning ‘onder water staat’. Daarvoor is een Verordening Restschuldlening vastgesteld. Vanaf 20 oktober 2016 verstrekken we deze leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Ondertussen konden we de afspraken over de Sociale Woningbouw zoals we die aan de Raad voorstellen presenteren. We hebben die aan de Raad voor te leggen afspraken gemaakt met de corporaties Centrada en Harmonisch Wonen en hun huurdersorganisaties.  Doel van de afspraken is dat er in Lelystad nu en in de toekomst voldoende betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen zijn voor diverse groepen mensen die voor een woning afhankelijk zijn van woningcorporaties. De afspraken gaan over onder meer de verdeling van sociale huurwoningen (ook aan urgent woningzoekenden), het aantal en de kwaliteit van de huurwoningen, de betaalbaarheid, zorgvoorzieningen in en aan de woning, stedelijke vernieuwing en leefbaarheid, energie en duurzaamheid van de huurwoningen.

Voor het eerst zijn bij het maken van de afspraken met Centrada en Harmonisch Wonen de huurdersorganisaties als gelijkwaardige partij aangesloten. Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) en de huurdersorganisatie Harmonisch Wonen nemen daarmee medeverantwoordelijkheid voor het nakomen van de gemaakte afspraken en bekrachtigen dat met hun handtekening onder de overeenkomst.

De woonvisie vormde de basis voor concrete prestatieafspraken. De prestatieafspraken moeten in Lelystad leiden tot:
– Voldoende en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor de doelgroepen van beleid;
– een zo transparant en zo rechtvaardig mogelijke verdeling van woningen aan de onderscheiden doelgroepen;
– een goede monitoring van de resultaten van deze wijze van verdeling zodat – waar nodig – tijdig kan worden bijgestuurd;
– het kunnen borgen van een kwalitatief goede woon- en leefomgeving.