Joplog: Bezigheden buitenshuis

Door Jop Fackeldey op 3 december 2017

Afgelopen week was een week met veel overleg buiten de deur, bestuurlijke drukte, maar dan wel in de goede zin van het woord. Zo waren we maandagavond met een groep bestuurders van onze (middel)grote gemeenten, vertegenwoordigers van het Rijk en van de markt bij elkaar om te praten over binnenstedelijke ontwikkeling. Het zijn locaties, zoals bijvoorbeeld het lelycenter, waar eigenlijk van alles zou moeten kunnen, maar die bijvoorbeeld financieel en stedenbouwkundig complex zijn. Als netwerk van inmiddels 40 grote steden hebben we samen met de Neprom (brancheorganisatie van ontwikkelaars) en het Rijk (ministerie van BZK) het initiatief genomen voor een driejarig programma om te kijken hoe we die locaties “aan de praat” kunnen krijgen. Maandagavond was een eerste bijeenkomt om het programma daadwerkelijk te kunnen starten. Ik mag voorzitter van de stuurgroep zijn, wat een mooie en positieve rol is om dit initiatief verder te helpen.

Dinsdag naast Raad en College een indringend gesprek over iets dat in ons jargon heet Complexiteitsrductie. Maar het gaat over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en hoe we ervoor kunnen zorgen dat daar een voor gemeenten bruikbaar en betaalbaar instrument gebouwd wordt.

Donderdag de hele dag wat wij noemen de Besturlijke Netwerkdag van de inmiddels 40 steden die ons stedennetwerk G32 vormen. Als voorzitter van de Fysieke pijler mocht ik tal van deelsessie voorzitten en hebben we de lobbyagenda bepaals en kennis uitgewisseld over bijvoorbeeld de omgevingswet, stedelijke vernieuwing, wonen en wonen en zorg. En vrijdag – na een smakelijk en bijzonder nuttig ondernemersontbijt de hele dag Algemene Vergadering van de VNG, de vereniging Nederlandse Gemeneten. Ook daar mocht ik aan de bak om voor de collega-bestuurders 2 workshops te verzorgen, 1 over middeldure huur en 1 over de omgevingswet. Dus zo waren we aardig van de straat.

Maar ook in Lelystad gebeurde er natuurlijk van alles. College Janneke Sparreboom mocht de sloop van een leegstaand stuk stadshart “de Waag” starten. Daarmee maken we zichtbaar dat er echt wat aan het gebeuren is.

Stook je rijk

Stook je rijk

En niet te vergeten, we wonnen een prijs: de derde prijs tijdens het landelijke Stookjerijk-event. We behoren daarmee samen met Utrecht en Arnhem tot de drie gemeenten met de groenste prestatieafspraken van Nederland. Deze afspraken maakt de gemeente samen met de woningcorporaties en huurdersverenigingen. Jaarlijks maken gemeenten prestatieafspraken met woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Voor de Stookjerijk-Trofee zijn de prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing van de 36 grootste gemeenten vergeleken op korte en lange termijn ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. In Lelystad zijn de prestatieafspraken in goed overleg opgesteld tussen woningcorporatie Centrada, Huurdersorganisatie Vereniging Ons Belang (HVOB) en de gemeente Lelystad, de prestatieafspraken 2018 liggen nu voor ter definitieve besluitvorming. Met de kleinere corporaties die woningen verhuren in Lelystad – Harmonisch Wonen en Woonzorg Nederland – en hun huurdersorganisaties zijn vorig jaar meerjarige afspraken gemaakt.

Ik ben trots op het winnen van de prijs. Het toont aan dat de gemeente – samen met de kleinere corporaties en hun huurdersorganisaties en de grootste woningcorporatie in de stad, Centrada, en de HVOB – goed op weg is om te komen tot een duurzame, energieneutrale stad.

En natuurlijk was er ook nieuws van het luchthavenfront: Vrijdagmiddag 1 december 2017 heeft de door Alexander Ter Kuile op verzoek van de minister van I&W gevormde bewonersgroep advies uitgebracht over de aansluitroutes van/naar Lelystad Airport. Die bewonersgroep overigens is in feite een selectie is uit de verschillende belangengroepen die om verschillende redenen moeite hebben met de ontwikkeling van onze luchthaven en vooral met de daarmee samenhangend e routestructuur.

Ik denk dat het goed is dat de minister enerzijds bevestigt wat zij eerder deze week in de Kamer al zei en het belang benadrukt dat Lelystad Airport in april 2019 open gaat. ‘Mijn inspanningen zijn erop gericht om Lelystad Airport op 1 april 2019 open te laten gaan voor commercieel verkeer,’ zo sprak zij bij de behandeling van haar begroting. Anderzijds is het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor uitvoering van het Luchthavenbesluit. In de regio (Lelystad/Flevoland) is dat draagvlak er al langer. De inspanning om dat draagvlak te vergroten middels een goed en zorgvuldig participatieproces steunen wij. In goed overleg en in afstemming met alle partijen gaan we kijken naar optimalisering van de tijdelijke aansluitroutes en naar de inpassing van definitieve vliegroutes binnen de nieuwe luchtruimindeling. Die intentie was er al, maar waar het beter kan, moet het beter. De adviezen van het comité van Ter Kuile kunnen daaraan bijdragen. Deze worden op hun waarde beoordeeld en komen in een debat met de Kamer nog aan de orde. Goed dat de minister die meeneemt in de afwegingen bij de totstandkoming van een nieuw luchtvaartbeleid voor Nederland. Maar ik hoop dat er in dat debat ook wat meer aandacht zal zijn voor de economische belangen afgezet tegen de omvang van de hinder bij 10.000 vliegtuigbewegingen. Maar daar blijven we ons voor inspannen !