Joplog: 50 Jaar jong

Door Jop Fackeldey op 19 november 2017

Het was een echte feestweek. Dat mag ook wel, 50 jaar is een hele leeftijd……ook voor een stad. Ik ben blij met de wijze waarop dat gevierd is. Met bezoeken aan de pioniers aan mooie initiatieven in de stad en een afsluiting waarbij de Koning uitgebreid ik gesprek ging met de mensen die de stad gemaakt hebben. Want zo hoort het de stad is van en gemaakt door diegenen die er wonen. Ik heb ervan genoten.

Het was ook in andere opzichten een belangrijke week: de programmabegroting is, inclusief 3 amendementen door de Raad vastgesteld. Daarbij zijn gelukkig ook de noodzakelijke investeringen in ons eigen personeel overeind gebleken. Weliswaar moet er bezuinigd worden op inhuur, maar dat is echt aan de nieuwe Raad en het nieuwe College. Voorlopig kunnen we vooruit !

De Programmabegroting 2018 is de laatste die dit college de raad heeft aangeboden, want volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En we kunnen met tevredenheid vaststellen dat het tij voor Lelystad nu toch echt lijkt te keren. Het is tijd om kansen te verzilveren en ervoor te zorgen dat iedereen meeprofiteert. Aan het begin van deze bestuursperiode, in 2014, stonden de financiën onder zware druk. Niet alleen vanwege de economische crisis, maar ook doordat de gemeente extra taken kreeg op het gebied van Wmo, jeugdhulp en werk, waarbij op voorhand al bezuinigingen waren ingeboekt. Desondanks heeft Lelystad de absolute basisvoorzieningen in stand kunnen houden en is de begroting de komende jaren sluitend. Inmiddels zit de Nederlandse economie flink in de lift en trekt de huizenmarkt weer aan. Nu betekent dit niet automatisch meer financiële ruimte voor de gemeente. Die blijft ook in de toekomst onder druk staan. Maar daartegenover staat dat Lelystad in de nabije toekomst kan profiteren van een aantal specifieke kansen, zoals de uitbreiding van Lelystad Airport en de realisatie van de internationale overslaghaven Flevokust Haven.

Net als vorig jaar konden ook dit jaar inwoners aanvullende ideeën voor de begroting aandragen. Deze ideeën werden op 10 oktober op de motiemarkt gepresenteerd. Veel van deze ideeën zijn door politieke partijen omarmd en als motie bij de begrotingsbehandeling ingediend. Het merendeel daarvan werd dinsdagavond aangenomen, waaronder de ideeën voor een autovrije zondag en de slotavond van de avondvierdaagse van de tienjarige Nynke Keegstra. Ik ben er blij mee.

Nou is zo’n begroting best lastig lezen. Daarom ontwikkelen we steeds meer hulpmiddelen. Alle informatie uit de programmabegroting is te vinden in de begrotingsapp . In deze webapplicatie wordt de Lelystadse begroting overzichtelijk getoond aan de hand van twee hoofdvragen: Wat wil de gemeente bereiken? En wat gaat de gemeente daarvoor doen? Ook is een infographic van de begroting gemaakt, die in een oogopslag laat zien waaruit de inkomsten en de uitgaven van de gemeente bestaan.

Zoals zo vaak, het gewone werk gaat natuurlijk ook door. Zo werd deze week gestart met het Waterfront. In het gebied Waterfront zullen op termijn rond de 200 woningen gaan verrijzen. In het 1e kwartaal van 2018 zal al worden gestart met de bouw van de eerste woningen langs de Parnassialaan en Ranonkellaan. Hier kan wel al worden gebouwd doordat gebruik gemaakt kan worden van de Ranonkellaan. En zo beginnen we ook in Warande te zien dat het woningbouw aantrekt.

Ook landelijk draait de wereld door. Naast de luchthaven staat in mijn agenda prominent aandacht voor het op gang krijgen van de binnenstedelijke transformatie. Kop-Munt publiceerde er weer een mooi artikel over.

 

En tenslotte sloten we de week feestelijk af. Met een prachtige jubileumvoorstelling in de Agora. Samen met Flevolandse besturders uit (bijna) al onze gemeenten en het waterschap genoten we van Ellen ten Damme met de voorstelling Paris-Berlin. Een fantastische en waardige afsluiting van een feestweek.