Joplog: Bouwen, bouwen, bouwen.

Door Jop Fackeldey op 15 oktober 2017

Eigenlijk zitten we best in een mooie fase op dit moment. Er wordt volop gebouwd overal. Zo heb ik deze week een kijkje kunnen nemen bij de bouwwerkzaamheden aan de start- en landingsbaan van lelystad airport, maar konden we ook de nieuwe DEEN-supermarkt in de Warande openen. Bewoners van en nabij de nieuwbouwwijk Warande kunnen nu hun boodschappen doen in hun eigen buurt.

De supermarkt staat op de plek waar meerdere voorzieningen zijn voor de wijk, zoals de nieuwe MFA Warande met school, kinderopvang, welzijns- en buurtactiviteiten. Parkeren bij de winkel is geen probleem, want de winkel ligt aan een ruim parkeerterrein. Ik mocht de opening verrichten en feliciteerde en complimenteerde de supermarkt, maar ook Integraal Kindcentrum Warande als naaste buur en de wijkbewoners met het fraaie gebouw dat bijdraagt aan de uitstraling van het voorzieningenbied. Kinderen van groep 1 t/m groep 8 van IKC Warande overhandigden aan dhr. Deen en bedrijfsleider Vlak een zelfgemaakt cadeau dat de wens droeg ‘Op een goede samenwerking’. Felicitaties waren er ook van de kant van bewonersvereniging Warande.

Daarnaast konden we het nieuwe woningbouwprogramma presenteren. We rekenen erop dat wij de komende jaren kunnen blijven profiteren van de groeiende behoefte aan woningen. De markt is gunstig en Lelystad heeft voldoende bouwgrond en bouwlocaties om in de woningbehoefte te voorzien. In de komende jaren (2018 –2021) levert Lelystad volgens de e meerjarige Woningbouwprogrammering jaarlijks 500 woningen af. Deze programmering geeft de ambitie van Lelystad weer om door te groeien naar minimaal 80.000 inwoners. De woningbouwprogrammering is gerelateerd aan een opgave van de woningbouwlocaties waar de groei van Lelystad kan plaatsvinden. Alle bestaande en toekomstige woningbouwlocaties zijn door de gemeente beschreven en in kaart gebracht. Per locatie zijn deze met de bijbehorende uitgiftevoorwaarden en verwijzingen naar geldende bestemmingsplannen en welstandseisen e.d. op factsheets bijeengebracht. De factsheets zijn te downloaden en vormen de basis voor gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen over de ontwikkeling van gewenste woningbouw op deze locaties.

 

En als het over bouwen gaat, gaat het natuurlijk ook over het Lelycenter. Kantoorgebouwen in het Lelycentre veranderen in woningen. De komende 3 jaar (2018, 2019 en 2020) worden 330 woningen op die manier aan het woningbestand in dit deel van Lelystad toegevoegd. Deze transformatie maakt deel uit van het gebiedsplan Lelycentre dat het college van Lelystad aan de gemeenteraad voorlegt. Naast het woningprogramma voorziet het plan ook in een ingrijpende herinrichting van het openbaar gebied.

Het gebiedsplan is tot stand gekomen na een zorgvuldig en intensief traject met eigenaren. Ook met de winkeliersvereniging, ondernemers, bewoners(verenigingen) en andere betrokkenen is meerdere malen gesproken. Het plan is de uitwerking van het door de raad uitgesproken voorkeursscenario dat onder de veelzeggende titel ‘chirurgisch ingrijpen’ eerder is gepresenteerd. Voor het tegengaan van leegstand, het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en om ondernemers en eigenaren in het gebied weer perspectief te bieden, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Er moet nog veel gebeuren, maar het voorliggende plan kan als gevolg van het doorlopen proces rekenen op voldoende draagvlak.

De kantoren die de komende drie jaren zullen worden omgevormd bestaan uit:

  • Noorderwagenplein 6: hierin worden 111 sociale huurappartementen gerealiseerd van 28m2 tot 76 m2;
  • Maerlant 16: 183 appartementen variërend van 55m2 tot 90 m2, deels koop, deels huur;
  • Plaats 1: 36 zorgappartementen voor senioren van 60 m2 tot 75 m2 in combinatie met woonzorgcentrum De Uiterton.

In totaal zijn dat 330 woningen die aan de woningvoorraad in Lelystad zullen worden toegevoegd. Een plusvariant, de zogenaamde ‘stip op de horizon’ laat zien dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om het gebied te herontwikkelen. Een transformatie van het Smedinghuis zou daar een van kunnen zijn. Bij de transformatie van kantoren naar woningen hoort ook de aanpak voor herinrichting van het gebied. Het gebiedsplan gaat uit van aanleg en opwaarderen van groengebieden, realiseren van terreinen voor zogenoemd ‘green parking’, het aanbrengen van een logische en aantrekkelijke verbinding tussen het oostelijke en het westelijke deel van het Lelycentre, verbetering entree van het winkelcentrum, aanleg van een groene wandelzone langs de Polderdreef, plaatsen van plantenbakken, en dergelijke. Het woord is nu in eerste instantie aan de gemeenteraad om een oordeel te vellen over het basisplan . Daarna volgt nadere uitwerking.

Al dat bouwen leidt tot veel belangstelling. Zo mocht ik een presentatie geven bij de vakdag toerisme en hadden we ons symposium 50 jaar wonen in Lelystad.

Vooral dat laatste was weer een mooi evenement, met deskundige inleiders en leuke discussie in het panel.

Kortom, we bouwen door aan Lelystad !