Door Jop Fackeldey op 2 oktober 2015

Lucht

Lelystad geeft lucht. Mooie slogan. Maar afgelopen week konden we bij toeval op een paar momenten die slogan ook kracht bijzetten. Als eerste de begroting. Ik mocht afgelopen dinsdag een relatief stabiele ontwerp programmabegroting aan de raad aanbieden.

_MG_0155 © Fotostudio Wierd
Daar zit weer een beetje lucht in. Deze programmabegroting is de financiële doorvertaling van de in juli vastgestelde kadernota aangevuld met de laatste actuele ontwikkelingen. Op de site van de Flevopost stond er een mooi artikel over. We zijn er in geslaagd om een sluitende begroting op te stellen en het in september in de begrotingsmonitor geprognosticeerde tekort van € 1,3 miljoen aan te zuiveren, zonder dat daar opnieuw al te grote ingrepen voor nodig zijn.
Maar de voortdurende onzekerheden aan de inkomstenkant en de inmiddels zichtbare effecten van bezuiniging op bezuiniging, stemmen mij nog altijd niet optimistisch. De afgelopen jaren is de programmabegroting sterk in beweging geweest en zijn er steeds ingrijpender keuzes gemaakt om de begroting sluitend te houden. Rijkskortingen op het gemeentefonds, vermindering van inkomsten uit bouwleges, hogere lasten op het gebied van de uitkeringen, bijzondere bijstand en dergelijke hebben ertoe geleid dat de structurele ombuigingen bij elkaar opgeteld bij het vaststellen van deze begroting inmiddels zullen zijn opgelopen tot €50 miljoen. Daarmee is Lelystad, financieel gezien, volledig tot op het bot gegaan. Verder bezuinigen zou onverantwoord zijn en onvermijdelijk leiden tot het moeten loslaten van de nu nog overeind gebleven principes uit het raadsprogramma van: geen lastenverzwaring en het in stand houden van de basisvoorzieningen met niet meer dan de middelen die er voor zijn. Op 27 oktober, 3 november en 10 november staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad. In aanloop naar de raadsbehandeling vindt er op 14 oktober in de raadzaal van Lelystad een bijeenkomst “Burgers begroten mee”. Dit is een debat over de begroting door inwoners van Lelystad die hebben deelgenomen aan de eerder dit jaar en vorig jaar gehouden basiscursus gemeentebegroting. Ter voorbereiding op dat debat organiseren we ook een drietal verdiepingsbijeenkomsten gemeentebegroting voor deze groep op 6, 7 en 8 oktober.

Lucht was er ook aan het luchtvaartfront. Ineens zijn er klanten, alhoewel sommigen dat niet willen geloven. Ryanair meldt zich. En dan was er in het Parool een opmerkelijk bericht van een al op Lelystad Airport gevestigde maatschappij. Nu gaan we Boeings bestellen is de mooie kop boven het artikel. Dat is echt leuk om te zien. We ervaren die positieve energie dag na dag. We zijn aan het aftellen.

IMG_2148

Ook bijvoorbeeld tijdens het bezoek dat we met een grote groep betrokkenen aan Schiphol brachten. We ervaren iedere dag dat er hard gewerkt wordt om de luchthaven op tijd open te krijgen.

Lucht was er ook een beetje voor de rechtbank. Het vermaledijde besluit om de rechtbank uit te kleden is uitgesteld. Maar we zijn er nog niet. 8 oktober praat de Kamer over onder andere onze rechtbank. in de aanloop daar naar toe hebben we een petitie opgesteld. En die hebben we gezamelijk getekend.

IMG_0638

Want dat voornemen moeten we weg zien te krijgen.  Uitvoering van dat voornemen zou ertoe leiden dat de rechtspraak in de provincie Flevoland niet meer midden in de samenleving staat, terwijl een zichtbare en toegankelijke rechtbank midden in dit gebied (in de provinciehoofdstad) juist bijdraagt aan de zichtbaarheid van de rechtspraak en de acceptatie van het recht dat daar gesproken wordt. Het uitkleden van de Rechtbank in Lelystad brengt ook met zich dat een groot deel van de burgers uit dit gebied ver moeten reizen om in hun zaak recht gedaan te zien worden. Met de voorgenomen inkrimping van de Rechtbank in Lelystad verdwijnen bovendien goed gekwalificeerde arbeidsplaatsen. Tevens wordt daarmee (dan) een bres geslagen in de juridische infrastructuur in Flevoland. Een besluit tot het uitkleden van de Rechtbank is temeer onbegrijpelijk nu er in Flevoland geen sprake is van een krimpregio maar van een groeiopdracht van het Rijk met onder meer een zeer substantiële uitbreiding van Luchthaven Lelystad vanaf 2018.In het kader van de Herziening van de Gerechtelijke Kaart is de toezegging gedaan vanuit de Raad voor de Rechtspraak, en in 2013 nog door het Bestuur van de Rechtbank Midden-Nederland, dat in Lelystad een volwaardige rechtbank blijft bestaan. Deze toezegging wordt met de invoering van de huidige plannen teniet gedaan. Dat pikken we dus niet. Tekent u mee ? Dat kan hier. Mooi was dat juist deze week het VVD kamerlid Ingrid de Caluwé een bezoek bacht aan Flevoland, waarbij het met name ging over het. rijksvastgoed.

bezoek Ingrid de Caluwe

Nou, raad eens waar we het indringend over gehad hebben….

En zo was het weer een afwisselende week. vermeldenswaard is zeker ook nog de handhavingestafette. Dat is bepaalt geen kinderspel. Tijdens het meelopen met een brandveiligheidscontrole jeb ik kunnen ervaren hoe er echt een beter product is ontstaan doordat we onze kennis en kunde gebundeld hebben in de omgevingsdienst. Mooi om te zien hoe de samenwerking tussen partijen gestalte krijgt en de klanten – bedrijven en instellingen – er beter van worden. Over samenwerking gesproken; ook deze week een ontmoeting met het (deels nieuwe) College van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

IMG_2139

Het is mooi om te merken dat we elkaar steeds beter weten te vinden. Dat blijkt uit de samenwerking bij het vliegveld, aan de kust en ook op tal van andere plekken.