Door Els Middelkoop-Ferron op 1 maart 2015

Onderwijsveranderingen op til?

Voorjaarsvakantie in Lelystad. De zon schijnt, maar er waait een frisse wind. Geldt dat ook voor het Lelystadse voortgezet onderwijs? Winter, maar de voorzichtige voorbode van een nieuwe lente?

Als raad hebben wij inmiddels twee raadssessies gehad en een gesprek met het management van de Stichting Voortgezet onderwijs Lelystad (SVOL) over plannen tot een vergaande wijziging van het onderwijssysteem in onze stad.

Kort gezegd komt het er in de plannen op neer dat drie onderwijsinstellingen, De Rietlanden, De Scholengemeenschap Lelystad en de Arcus overgaan naar 2 clusters namelijk een VMBO en een HAVO/VWO cluster. Beide clusters worden algemeen bijzonder onderwijs, waarin aandacht komt voor verschillende identiteiten. Daarmee wordt bedoeld dat er aandacht is voor verschillende geloofsovertuigingen, maar ook cultuur, sport en verschillende werkvormen. De openbare Rietlanden en SGL en de christelijke Arcus gaan daarmee op in één nieuwe school.

Het uitgangspunt voor een dergelijke grote verandering ligt volgens het bestuur van de SVOL in het scheppen van condities voor kwaliteitsverbetering van het huidige onderwijs. Het SVOL bestuur wijst erop dat de natuurlijke concurrentie tussen de 3 scholen leidt tot sterke schommelingen in aantallen leerlingen per jaar, hetgeen een stabiel onderwijsbeleid voeren lastig maakt. Dat komt tot uitdrukking in het onderwijsaanbod: het huidige aanbod is door versnippering te beperkt en te weinig onderscheidend. Maar ook in de organisatie: doordat het aantal leerlingen gespreid is over 3 scholen zijn er veel combinatieklassen (horizontaal en/of verticaal).

De wisselende leerlingaantallen leiden ook tot problemen in het personeelsbeleid: de schuivende aantallen vereisen een brede flexibele inzet docenten (lesgeven van vmbo – vwo, boven- en onderbouw), hetgeen specialisme en deskundigheid zwaar belast. Tenslotte oordeelt men dat ook de samenwerking met andere partners, zoals (beroeps)opleidingen te versnipperd is.

Als de plannen doorgaan dan ziet men op alle genoemde punten meer mogelijkheden. De keuze binnen de scholen kan daardoor toenemen, ondanks dat de keuze tussen scholen wordt beperkt. In ons programma spreken wij ons uit voor het belang van goed voortgezet onderwijs in Lelystad, echter wij pleiten ook voor het behoud van keuzes. De PvdA zal er voor waken dat het keuze-aspect gewaarborgd blijft. Al dan niet tussen scholen, dan wel binnen een cluster, bijvoorbeeld tussen afdelingen. In de volgende maanden zullen we de ontwikkelingen daarom nauwgezet volgen.

Daarnaast is intern en extern draagvlak een belangrijk punt voor de PvdA. De tot nu toe georganiseerde sessies zijn volgens ons een stap in de goede richting. Wij waarderen deze transparantie en hopen dat dit wordt voortgezet.

Op 12 maart besluit de GMR naar verwacht over de bestuursplannen, dan kunnen de plannen van de SVOL uitgewerkt worden, ook in de richting van de daartoe nodige huisvestingsplannen.

Els Middelkoop-Ferron

Els Middelkoop-Ferron

Els Middelkoop was raadslid van 2006 tot 2014. Ze is nu actief in het Ombudsteam.

Meer over Els Middelkoop-Ferron