Door Jop Fackeldey op 13 april 2014

Op weg

Op weg, dat waren we zeker deze week. letterlijk en figuurlijk. Letterlijk  omdat minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een werkbezoek bracht aan de ‘kluswinkel in oprichting’ aan de Rode Klif 209 en aan de nul-op-de-meter-woning aan Hoek van ’t IJ 20 in de Zuiderzeewijk. De kluswinkel gaat zich bezig houden met de aanpak van de particuliere woningvoorraad in de Atolwijk en de Zuiderzeewijk. De oprichting van de kluswinkel is een uitkomst van de – mede op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – gehouden ‘ronde tafel’ over de verbetering van de particuliere woningvoorraad. De nul-op-de-meter-woning is één van de initiatieven die gerealiseerd wordt in het kader van ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’. Doel hiervan is om de kwaliteit van wonen en leven in de oude wijken van Lelystad te verbeteren. De minister kwam op werkbezoek om te kijken naar de vorderingen die inmiddels zijn gemaakt vanuit de ‘ronde tafel’ gesprekken. De minister heeft in de kluswinkel kennisgemaakt en gesproken met een enthousiaste groep bewoners, die zich inzetten voor de aanpak van het groen in de wijk, energiebesparing en woningverbetering. Zij bespraken onder andere hoe de samenwerking verloopt tussen alle partijen en of verwachtingen waar worden gemaakt. De kluswinkel is beschikbaar gesteld door woningcorporatie Centrada. De locatie wordt ook (tijdelijk) gebruikt als uitvalsbasis voor het sociale wijkteam.

Na deze gesprekken zijn , Minister Stef Blok en Eep Bronckhorst, directeur Centrada en ik gelopen naar de nul-op-de-meter-woning aan Hoek van ‘t IJ 20. Hierbij hebben 4 bouwbedrijven het initiatief genomen om een nul-op-de-meter-woning te realiseren. Wooncorporatie Centrada heeft de woning voor twee jaar in bruikleen gegeven aan bouwbedrijven Heijmans, Van Wijnen, Schutte Bouw en TBI/Koopmans. De heer Tjeerd de Boer van Schutte Bouw heette de heren welkom en gaf uitleg over de gemaakte vorderingen.

renovatie meter-0497 © fotostudiowierd

Ik ben blij dat door dit bezoek de minister gezien heeft dat veel kan, als bewoners, woningbouwcorporatie, gemeente en betrokken Lelystadse bedrijven de handen ineen slaan. Het onderstreept ook maar weer eens hoe belangrijk het is dat de woningbouwcorporatie zich kan en mag blijven inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. Bij dit bezoek kon ik de minister een Essay aanbieden waarin we beschrijven hoe dat dan eigenlijk in de praktijk werkt, stedelijke vernieuwing op uitnodiging. ook hierin zijn we pioniers, samen met de bewoners zijn we op weg gegaan en komen er verrassende nieuwe doelen steeds in zicht. Maar alleen als we een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid, steunen, samen met de bewoners en niet overnemen.

Op weg zijn we ook mooi met de luchthaven. Schiphol presenteerde afgelopen maandag zijn ondernemingsplan. Met het indienen van een sluitend ondernemingsplan en een (concept) Milieu Effect Rapportage (MER) door de Schiphol Group zijn weer twee belangrijke stappen gezet op de weg naar het in november door het Rijk te nemen Luchthavenbesluit voor Amsterdam-Lelystad Airport. Dit Luchthavenbesluit maakt de groei naar uiteindelijk 45.000 vliegtuigbewegingen op de Lelystadse luchthaven mogelijk.

Job Luchthaven 01043459

Voor de werkgelegenheid in de regio is de investeringsbeslissing van Schiphol Group een belangrijke impuls. Afgelopen maand zijn er ook goede afspraken gemaakt met Minister Schultz van Haegen over de bereikbaarheid. De verbreding van de A6 van Almere naar Lelystad, een extra aansluiting bij Lelystad en beter openbaar vervoer zijn essentiële voorwaarden voor de ontwikkeling van de luchthaven. Met het sluitende ondernemingsplan  en de MER is de realisatie van Lelystad Airport, als twin airport van Schiphol, een stap dichterbij gekomen.

Met het ondernemingsplan is een degelijk bewijs geleverd van de potentie van Lelystad Airport. Ik vind de fasering zoals Schiphol zich die in haar plan voorstelt wel enigszins conservatief geraamd. Ik denk dat het groeitempo van het aantal op Lelystad Airport af te handelen vluchten sneller kan dan nu in het ondernemingsplan wordt voorzien. Ontwikkelingen op de markt zullen dat moeten uitwijzen. Ik vertrouw op het ‘eerste schaap over de dam’-effect’: als de eerste luchtvaartmaatschappij zich meldt en vanaf Amsterdam-Lelystad Airport gaat vliegen, volgen er meer.

Waar we direct aansluitend aan het Luchthavenbesluit werk van moeten maken is de versterking van Lelystad Airport als MRO-luchthaven: het scheppen van de randvoorwaarden voor vestiging van bedrijven die zich bezighouden met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, de zogenoemde ‘maintenance, repair and overhaul’ (MRO)-bedrijven en de koppeling van het technisch onderwijs. De baanlengte om ook grotere vliegtuigen op Lelystad Airport in onderhoud te kunnen nemen is nu al voldoende, maar daarvoor is ook luchtverkeersleiding nodig. Naar mijn mening kunnen we daarmee niet wachten tot 2018.

En er waren meer stappen. Zo mocht ik met de Blauwe Telefoon (die wordt 1 keer per maand doorgegeven aan iemand die betrokken is bij de totstandkoming van de Omgevingswet) een mooi gesprek voeren met Edward Stigter die als directeur hiervoor verantwoordelijk is. Op die omgevingswet kom ik nog een andere keer terug. Het is een ontwikkeling die in het “Fysieke Domein”veel meer inpact gaat hebben dan menigeen denkt. Daarin worden momenteel heel veel stappen gezet.

Met de blauwe telefoon

Over stappen zetten gesproken, ik ben blij dat Holland composites, naar haar doorstart, weer als vanouds innovatief op weg is. Holland Composites BV richt zich op innovatieve ontwikkelingen en nieuwe markten. Met behulp van  Europese en gemeentelijke subsidie ter hoogte van € 78.500,- konden we  een bijdrage leveren om de nodige aanpassingen in het bedrijf door te voeren om zich meer te richten op innovatieve ontwikkelingen. Door het project worden 8 nieuwe structurele arbeidsplaatsen gecreëerd binnen de gemeente Lelystad.

14-126 Ondertekening Holland Composites-02 ©FotostudioWierd

Holland Composites BV is een onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van (nieuwe) kunststof composites constructies voor de internationale markt. In het verleden legde het bedrijf zich toe op de ontwikkeling en productie van kunststof composiet constructies, in het bijzonder gericht op de bouw, zoals de uitbreiding van het stedelijk museum en het Fletcher hotel in Amsterdam. Zij willen zich nu gaan richten op een aantal nieuwe innovatieve ontwikkelingen en nieuwe markten. Bedrijven die zich bezighouden met innovatieve ontwikkelingen zijn een aanwinst voor Lelystad. Het maakt Lelystad als vestigingsstad aantrekkelijker en zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid. Holland Composites is een mooie exponent van de zich in Lelystad snel ontwikkelende composietensector. Bovendien draagt Holland Composites door haar bijzonder klanten all over the World zeker bij aan een uniek stukje Lelystad promotie.

Tenslotte de AWMRT. Ik was en ben heel erg teleurgesteld dat de provincie de subsidieaanvraag afwees. Het is een voor Lelystad echt enorme kans voor economische ontwikkeling aan de kust, zo heb ik in een brief aan de Raad uiteen gezet. Ik hoop dat onze Raad de koppeling aan de provinciale subsidie los wil laten en eenmalig € 50.000 extra beschikbaar wil stellen. Dan komt het goed en hebben we weer een belangrijke stap aan de kust gezet.

En zo zetten we allerhande stappen. Ook bij de coalitieonderhandelingen. we voeren goede inhoudelijke gesprekken in een goede en constructieve sfeer. ik deel de hoop dat we rond pasen een akkoord hebben. U hoort dan weer van mij !