Door Jop Fackeldey op 23 november 2014

Over begroten gesproken (en over groot en klein)

Het was een belangrijke week, immers de begroting 2015 was aan de orde. “Mijn”eerste begroting als “penningmeester”en de eerste begroting van de nieuwe coalitie. Een eerlijk gezegd – ik kijk daar met gemengde gevoelens op terug. Eerst maar het goede nieuws, de begroting is vastgesteld. Een eigenlijk is de begroting er dankzij – of ondanks ? – het raadsdebat beter van geworden. beter omdat de coalitie – onder aanvoering van de PvdA – een amendement ingediend heeft – om de bezuinigingen een zachte landing te geven.  En dat is goed. Want ook wij – het College – wisten dat de bezuinigen hard en snel aankwamen. Uit de amendementstekst: “In 2015 vinden veel bezuinigingen plaats. De 3 decentralisaties (en invoer passend onderwijs) gaan in uitvoer, waarvan de integrale consequenties bij het vaststellen van de programmabegroting nog niet duidelijk zijn. Daarbij wil de gemeente inzetten op preventie voor jeugd en ouderen. Indieners hechten aan goed opdrachtgever- en partnerschap in samenspraak met organisaties. De betreffende organisaties krijgen in het begrotingsvoorstel (te) weinig tijd om de voorgenomen bezuinigingen zorgvuldig te realiseren. De gedachte dat in ieder geval meer tijd nodig is leeft coalitiebreed, maar waarschijnlijk ook raadsbreed. Een zachte landing van de bezuiniging in 2015 is daarom gewenst. Met dit extra (eenmalige) budget kunnen college en organisaties in samenspraak komen tot slimme verbindingen met de 3 decentralisaties.” dat geeft het prima weer. Het houdt de kern en de aanleiding van de bezuinigingen in stand – want die bezuinigingen zijn ook voorgesteld om een verandering in het veld te bewerkstelligen – maar geeft juist het veld gelegenheid om deze omschakeling te maken. Waarom we dat dan zelf niet gedaan hebben. Omdat we de dekking er niet voor hadden. de raad heeft nu besloten deze zachte landing eenmalig te onttrekken uit het vrij besteedbare deel van de zgn. NUON-reserves. Dat is wat mij betreft zeer verantwoord – omdat het later weer terugbetaald wordt – maar was een dekking die in strijd was  en is met eerdere besluiten van de raad. En de enige die die besluiten kan corrigeren is de raad – niet het College. waarom dan toch ontevreden ? Omdat dit voor de niet-coalitiepartijen niet voldoende was om voor de begroting te stemmen. En dat is wat mij betreft een slecht signaal en een slecht begin. Zo hadden we het raadsprogramma niet bedoeld. reden dus om er hier nu wat langer bij stil te staan.

Na de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters mocht ik namens het College onze algemene beschouwingen houden. Ik heb daarin geprobeerd de kern van onze voorstellen overeind te houden en tegelijkertijd te reageren op de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters. En toen sloeg kafka toe. Groen lijks spande daarin de kroon. U doet helemaal niets met onze alternatieve begroting, aldus de fractievoorzitter van Groen Links. Hij heeft dus niet op zitten letten en de handreikingen in de algemene beschouwingen gemist. wat we inderdaad niet gedaan hebben is de begroting van groen Links overnemen, we hadden namelijk zelf al een begroting voorgelegd. Maar op tal van elementen ben ik ingegaan en heb ik namens het college handreikingen gedaan. Lees mijn spreektekst algemene beschouwing 2015 er nog maar eens op na.

Ook de coalitie- en oppositiepartijen slaagden er niet in overeenstemming te bereiken over de formulering  van de zachte landing. vanuit mijn positie was het wel heel ingewikkeld om te begrijpen waarover men het niet eens was. maar het leek er verdacht veel op dat de oppositie het elastiekje van de coalitie-tekst steeds verder op probeerde te rekken, tja en dan knapt dat elastiekje. Maar ik blijf het gevoel hebben dat dat niet nodig geweest was.Het heeft iets ombestemds. Niet groot genoeg zijn of te klein zijn om over tekstuele verschillen heen te kunnen stappen en te kiezen voor inhoud en eenheid. Want als gevolg van het ontbreken daarvan stemde de hele oppositie (op Opa+ na) tegen de begroting. Nogmaals, dat is een valse start. Alle partijen – maar zeker ook het college – moet er nu over nadenken hoe we dat bij de kadernota voor de begroting 2016 beter kunnen doen. we hebbend dan meer tijd, laten we die dan ook gebruiken.

De begroting beheerste natuurlijk een groot deel van de week, maar was niet het enige. Donderdag stond de hele dag in het teken van overleggen van ons stedennetwerk G32. Als voorzitter van de fysieke pijler kreeg ik daar het rapport Sturen op Woonlasten overhandigd. Ook Lelystad heeft aan dat onderzoek meegedaan. het is de moeite waard om de link te volgen en het boekje te lezen. Kern is dat w als we slim samenwerken twee vliegen in één klap kunnen vangen: bijdragen aan een lagere energiebelasting en wonen voor mensen met een smalle beurs betaalbaarder maken. Ik zal me in den Haag graag sterk blijven maken om een aantal belemmerende regels opzij te krijgen en wat mij betreft maken we in Lelystad meters om daadwerkelijke met een experiment te kunnen starten.

Ook de rest van de week was redelijk “extern’gevuld. met op maandag een hele dag de VNG-bestuurdersdag in Utrecht en vrijdag een rampenoefening vloog de week weer voorbij. op naar de volgende dus !