Door Jop Fackeldey op 1 maart 2015

Over reces, rust en ook weer niet

Afgelopen week was het een beetje stilte voor de storm. We zijn druk met de voorbereidingen voor de begroting en voor het stadsdebat. Met de regiegroep en de discussieleider is het debat voorbereid, maar komende donderdag gaat het gebeuren. dan zal moeten blijken hoeveel Lelystedelingen we kunnen verleiden om gezamenlijk een stadsdebat te voeren. In Over Flevoland Gesproken werd ik erover aan de tand gevoeld door Jeroen van der Laan. Alle met elkaar best spannend. want er zit natuurlijk een spanning tussen het democratische proces en, de rol van College en Raad en de uitkomsten van een participatieproces. Tegelijkertijd is het denk ik de enige manier om echt werk te maken van de afspraken zoals we die in coalitieakkoord en raadsprogramma hebben gemaakt. We willen immers een “zoektocht naar een nieuwe productieve wisselwerking met de bestaande partners en actieve burgers die het heft in eigen hand willen nemen” dat doen we dus op deze manier. Ik heb er zin in.

Vorige week schreef ik over toch een nieuw optimisme op de woningmarkt. Daar heb ik veel positieve reacties op gehad. Overigens hebben we die mogelijkheden als het om warande gaat ook mooi in een (digitale) brochure op een rijtje gezet. De eerste 300 woningen zijn er  inmiddels gebouwd. Met het recent aantrekken van de woningmarkt, komen ook nieuwe woningbouwontwikkelingen en initiatieven voor het bouwen van een eigen huis op een van de vele beschikbare bouwkavels in Warande los. De nieuwe brochure informeert potentiële kopers over de wijk Warande en toont de diversiteit aan woonmogelijkheden in deze wijk. Wat ik extra leuk vind, aan de totstandkoming van de brochure hebben de huidige bewoners van de wijk Warande meegewerkt. Zij zijn gefotografeerd in de eigen woonomgeving en één gezin vertelt in een filmpje over hun woonervaring. De brochure geeft interessante links naar nieuwbouwprojecten op de woonmarketingsite www.woneninleystad.nl, naar de mogelijkheden van groepsbouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en naar de digitale maquette die van deelgebied 1 van de wijk is gemaakt. In deze maquette kunnen toekomstige bewoners hun eigen kavelgrenzen bepalen en op hoofdlijnen de door hun gewenste woning op de kavel van hun voorkeur neerzetten. Zo zie je dat er echt veel kan in Lelystad.

Als het om wonen gaat hebben we niet alleen aandacht voor de leuke nieuwe kanten en de nieuwe wijken. bestaande wijken en de doorstroming en ontwikkeling daarbinnen zijn minstens zo van belang. En dan moeten we ook opletten dat we de balans in die wijken ins tand houden. de balans tussen bijvoorbeeld gezinsbewoning en kamerbewoning. ook daar proberen we op te sturen. We willen voorkomen dat bouwkundige woningsplitsingen en kamerverhuurpanden zich op bepaalde locaties in woonwijken concentreren. Daartoe is een nieuwe ‘beleidsregel woningsplitsing’ opgesteld en is de al bestaande ‘beleidsregel kamerverhuur in Lelystad’ aangescherpt. Het aantal aanvragen voor woningsplitsingen in Lelystad nam de laatste tijd opvallend toe. Het vermoeden bestaat dat sommige aanvragers de regels voor kamerverhuur hiermee proberen te omzeilen. Om de woon- en leefomgeving in bestaande wijken voor zittende bewoners zoveel mogelijk te beschermen heeft de gemeente Lelystad in 2013 een beleidsregel ‘kamerverhuur in Lelystad’ ingevoerd. Daar staat o.a. in dat woningen die worden gebruikt voor de verhuur van kamers een onderlinge afstand moeten hebben van minimaal 100 meter. Diezelfde regel voert de gemeente nu ook in voor het splitsen van woningen, zij het dat het afstandscriterium voor zowel woningsplitsingen als voor kamerverhuur wordt verhoogd naar 200 meter. Is kamerbewoning dan altijd fout ? nee helemaal niet. Omdat kamerverhuur en woningsplitsing in een lokale woonbehoefte voorzien, willen we daarvoor ruimte blijven bieden. Het gaat erom te zorgen dat het niet ten koste gaat van het woongenot van anderen. Met de aanscherping van de reeds bestaande beleidsregel voor kamerverhuur en de nieuwe regel voor woningsplitsing komen we bestaande bewoners in de wijken tegemoet. De opgestelde beleidsregels gaan uit van het behoud van het karakter van een woonwijk. Eerder leidde een concentratie van panden voor kamerhuur in de Zuiderzeewijk tot klachten bij bewoners. De ingestelde beleidsregel voor kamerverhuur heeft dat gereguleerd. Daar komt de beleidsregel woningsplitsing nu bij.

Door woningsplitsing ontstaan twee of meer kleine zelfstandige woonruimten (appartementen) in een woning die oorspronkelijk bedoeld en geschikt is voor gezinsbewoning. Woningsplitsing leidt niet per definitie tot overlast, maar omdat er in zo’n nieuwe situatie meer huishoudens in het pand wonen dan voorheen neemt de kans hierop wel toe. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het intensiever gebruik van de openbare ruimte en het kan leiden tot meer geluidsoverlast. In hoeverre overlast wordt ervaren is subjectief en heeft met het gedrag van de bewoner(s) te maken.

In zo’n recesweek is er ook altijd tijd voor werk- en bedrijfsbezoeken. Deze keer viel ik wel enorm met mijn neus in de boter. Ik was op bezoek Mijndomein, sinds kort volledig in Lelystad gevestigd. Een ontzettend leuk en innovatief bedrijf, waar we trots op mogen zijn.  Domein- en hostingprovider Mijndomein (bekend van de slogan ‘iedereen een website’) heeft er recentelijk voor gekozen om al haar activiteiten te verhuizen naar Lelystad. Voorheen had het bedrijf naast de vestiging op het bedrijventerrein Larserpoort in Lelystad ook nog een vestiging in Gouda. Door volledig voor Lelystad te kiezen, kiest Mijndomein voor de vele voordelen die de regio te bieden heeft en profiteert het bedrijf van het gunstige vestigingsklimaat voor ondernemers. Voor de werkgelegenheid is de definitieve vestiging van Mijndomein in Lelystad eveneens gunstig. Zo is er een vrij constante behoefte aan hoger opgeleide IT medewerkers, zoals bijvoorbeeld PHP Developers en System Engineers. Hetgeen positief is voor de werkgelegenheid in de regio.
Ter kennismaking tussen de gemeente en Mijndomein bracht ik dus een bezoek aan het bedrijf. Tijdens dit bezoek informeerde het webhosting- bedrijf  mij over de toekomstplannen en de vraag naar hoger opgeleid technisch personeel. Als verrassing kreeg ik  de beschikking over zijn eigen domeinnaam (http://www.jopfackeldey.nl) welke nog niet geregistreerd was. En het mooie is, die verwijst naar deze weblog !