21 juni 2013

PvdA tegen huidige plannen Flevokust, wil alternatief plan

Afgelopen maanden heeft de fractie van de PvdA zich gebogen over de planning voor ontwikkeling van een overslaghaven bij de Flevokust. Na veel wikken en wegen heeft de fractie besloten tegen de huidige plannen van het college omtrent de Flevokust te zijn. Reden hiervoor zijn de grootschalige recycling-activiteiten en de milieurisico’s die dat met zich mee brengt. Dit is ook een veel gehoorde zorg van omwonenden en burgers die afgelopen weken hebben ingesproken. De PvdA wil het college opdracht geven een alternatief te gaan onderzoeken.

Henk Soomers, fractievoorzitter: “Afgelopen weken hebben wij ons gebogen over een bijna duivels dilemma: enerzijds kansen voor werkgelegenheid maar aan de andere kant grote zorgen bij de bevolking en milieurisico’s. Het was niet makkelijk maar we hebben de knoop door gehakt en besloten tegen de huidige plannen te stemmen. Voornaamste overweging daarbij is dat er op het moment van besluitvorming geen overeenkomst is met provincie en omgevingsdienst waarin de afspraken over de milieuhandhaving zijn vastgelegd en geborgd. We willen het college opdracht geven een alternatief te onderzoeken waarbij er wel een overslaghaven wordt gerealiseerd maar de te gebruiken bodemassen elders worden gereinigd. Het materiaal voor ophogen van de haven zal dan schoon worden aangeleverd en gebruikt. Zo kan wel gebruik worden gemaakt van de subsidies van Green Deal en Beter Benutten maar hoeven er geen tonnen bodemassen te worden gereinigd in de buurt van het biologisch dynamisch landbouwcentrum en onze kust. Ook willen we garanties voor het inperken van het type industrie dat zich mag vestigen in de nieuwe haven. Bij een nieuw te nemen besluit zullen de eisen die we dienaangaande stellen aan het te ontwikkelen bestemmingsplan moeten worden vastgelegd.”

De PvdA heeft op 20 juni het college gevraagd om het besluit aan te passen, waardoor de recyclingactiviteiten en de opslag van bodemassen geen deel meer uitmaken van het plan en om uiterlijk september met een alternatief, milieuvriendelijk plan te komen. Soomers: ‘In 2012 zijn in Lelystad 900 arbeidsplaatsen verloren gegaan. We moeten deze trend keren en dat kan alleen door grootschalig nieuwe werkgelegenheid naar ons toe te halen. Met het te onderzoeken alternatief denken wij de kans op grootschalige werkgelegenheid te kunnen pakken zonder dat dit met onacceptabel hoge milieurisico’s gepaard gaat.’

Indien het plan in september niet haalbaar blijkt, zullen de plannen voor Flevokust voorlopig in de ijskast moeten worden gezet. Soomers: ‘Wij hebben ons afgelopen periode ingezet voor extra werkgelegenheid en zullen dat ook blijven doen. Maar niet tegen elke prijs. Lelystad is een stad van Groen, Rust en Ruimte en daar passen grootschalige recyclingactiviteiten niet bij. Met onze opdracht aan het college hebben we goede hoop dat we de extra werkgelegenheid kunnen creëren zonder dat dit ten koste gaat van onze kernkwaliteiten.