Door Henk Soomers op 11 januari 2015

PvdA visie stadshart

Al jarenlang maken wij ons zorgen over het stadshart. Tal van initiatieven namen we, zoals: het verzoek aan het college flexibeler met de parkwijkontwikkeling om te gaan, het meer geld vrij maken voor onderhoud, de herhaalde oproepen de routes en voorzieningen voor fietsers te verbeteren en het voorstel om te onderzoeken of er iets aan de disfunctionele arcades is te doen.

Daarom zijn we blij dat nu ook andere partijen onze zorgen delen, getuige de activiteiten van GroenLinks en CDA de afgelopen maanden. Met hun initiatiefvoorstel hadden we desondanks best veel moeite. Het voorgestelde besluit is prima. Het voorgestelde besluit wil namelijk een aantal geformuleerde mogelijke oplossingsrichtingen benutten als startpunt en inspiratiebron. Met die inspiratie kan het College aan de slag en in het overleg met partijen komen tot deze of andere oplossingen die ze uiteindelijk weer aan de Raad voorlegt. Gedachten die we daarmee meegeven zijn: focus de verantwoordelijkheid voor het stadscentrum integraal bij één wethouder, dwing een overlegstructuur af waarin alle partijen moeten participeren zodat een eind komt aan het heen en weer zwarte pieten.
In de toelichtende tekst staat echter een aantal zaken die we niet realistisch of wenselijk vinden. Gelukkig zijn de indienende partijen bereid geweest de besluittekst los te koppelen van de toelichtende tekst zodat die niet meer kaderstellend is maar als inspiratiebron wordt ingebracht in het proces. Nu kunnen wij het ook als onze tekst zien en als mede-indiener optreden. Want we vinden het belangrijk als raad een duidelijk signaal af te geven en het college te ondersteunen in haar regierol.

Intussen hebben we ook stelling genomen tegen de inhoud van de brief van de ondernemersvereniging. Het gaat niet aan de oplossing van de gemeente te verwachten en zelf geen verplichtingen aan te gaan. Het college spant zich voortdurend in in overlegsituaties de problematiek te beïnvloeden, naast de voor een deel gerealiseerde maatregelen om de situatie voor fietsers te verbeteren, de voortdurende inspanningen goede en betaalbare parkeervoorzieningen in stand te houden en de aanstaande renovatie van het stadhuisplein. Nu zullen ook ondernemers en eigenaren hun deel van de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling moeten nemen. Maandagavond ga ik daarover met de ondernemersvereniging in gesprek.

Maar het belangrijkste is dat wij allen ophouden de problematiek te onderschatten. De PvdA fractie vindt de leegstand de kern van het probleem. Die los je niet op door wat nieuwe trottoirtegels, bankjes en plantenbakken. Daarvoor is nodig de ook in andere steden al gehanteerde flexibilisering van winkelhuren en het compacter maken van het centrum door via functieverandering het beschikbare winkeloppervlak te verkleinen. Een reusachtige uitdaging die raadsbrede steun verdient, en waarvoor we iedereen nodig hebben.