Door Henk Soomers op 18 november 2013

Succes, spanning en sensatie

Het is nog iets te vroeg om de balans van deze collegeperiode op te maken. Maar nu we ons op de begrotingsbehandeling voorbereiden, kijk je onwillekeurig terug en vraagt je af: liggen we op koers en bereiken we wat? De fractie heeft tal van moties en amendementen ingediend waar een meerderheid mee instemde om de collegevoorstellen nog wat scherper richting PvdA programma te krijgen. Als ik de moeilijke keus moet maken er hier twee te noemen dan noem ik de drie miljoen die we vorig jaar extra ingezet kregen om Willem in staat te stellen nog meer te doen aan werkgelegenheidsbevordering. De positieve resultaten daarvan zien we nu al (wij zijn voordeelgemeente omdat we zoveel uitkeringsgerechtigden weer aan een perspectief helpen). En ten tweede: het transitiebudget van 4,5 miljoen om bij de implementatie van al het sociale beleid wat de regering naar de gemeentes verplaatst en wat met gigantische bezuinigingen gepaard gaat, nieuw beleid goed te implementeren en te faseren, zodat we wat middelen hebben om de veranderingen in de zorg, de awbz, de werkgelegenheidsvoorzieningen, het passend onderwijs etc. kwalitatief goed in te voeren. Nee, wij kunnen wat het rijk bezuinigt niet blijvend bijpassen, maar we gaan wel ons best doen een goed vangnet te creeren om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Dat we hier een meerderheid voor vonden is mooi, maar dat we in deze financieel moeilijke tijd dit enorme bedrag nu ook daadwerkelijk in de begroting zien is ook een compliment waard aan onze wethouders die dit in dit in meerderheid rechtse college overeind gehouden hebben.

Hoe ziet de begroting er verder uit? Het sobere beleid dat we de afgelopen jaren hebben afgedwongen, laat nu resultaat zien. Het lukt om ons effectief sociaal beleid overeind te houden en ook de lasten van burgers niet te laten stijgen. Dank zij alle ingrepen realiseren we dat en ligt er voor 2014 weer een stabiele financieel verantwoorde begroting. Maar we zijn er nog lang niet. Het meerjarenperspectief is fragiel; het college is soms wat optimistisch en schuift sommige zaken door tot na de verkiezingen. Daarnaast verwacht niemand dat de huidige crisis snel overwonnen is en kan het zomaar gebeuren dat de regering nog meer landelijke problemen via de lagere overheden oplost; dus nog meer bezuinigingen op de gemeenteuitkering. Daarnaast wordt de ICL-uitkering geëvalueerd; het extra geld dat de gemeente krijgt vanuit de pioniersfase waarin de stad te ruim is opgezet. Ook daar ligt een risico dat we op termijn met minder geld toe moeten; iets wat we de komende jaren absoluut nog niet kunnen hebben. Dus voor het volgende collegeprogramma zal er een stevig gevecht gevoerd moeten worden om dat alles in goede (pvda) banen te leiden.

En dan de Flevokust. Een complex plan met een wirwar van kansen, risico’s, draagvlakproblemen, al of niet vermende milieuaspecten en een financieel uiterst moeilijk in te schatten perspectief. Rond de zomervakantie leek de ontwikkeling van het project vast te lopen, maar nu ligt er toch een voorstel van het college.
De raad heeft in juli criteria geformuleerd, waar ook de PvdA het plan nu natuurlijk aan zal toetsen. Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Het bevorderen van werkgelegenheid is natuurlijk iets wat we altijd nastreven. De kans dat dit plan daarin voorziet in een mate die opweegt tegen de risico’s en eventuele nadelen is voor ons een belangrijk afwegingspunt;
  • Kunnen de nadelen ondervangen worden. Daarbij gaat het om de inschatting of we de milieurisico’s zo kunnen ondervangen dat we dat aan ongeruste mensen kunnen uitleggen op een manier waar we voor staan; ook de vraag welke bedrijven we wel of niet in de kwaliteit en imago van Lelystad vinden passen om zich daar te vestigen hoort daarbij;
  • Staat de investering die de gemeente pleegt en het risico wat we daarbij lopen in verhouding tot hetgeen we willen bereiken.

Waarom schrijf ik hier niet gewoon op of we er voor of tegen zijn? Omdat we daar als fractie nog niet uit zijn. Wij onderzoeken welke vragen we nog moeten stellen om een standpunt te kunnen innemen en eventueel ook te bepalen welke aanvullende voorwaarden aan het traject als we het ingaan, moeten worden gesteld. Daarom hebben wij inmiddels voorgesteld aan het besluitvormingsoverleg nog een besloten raadszitting toe te voegen om ook over de geheime onderdelen van de grondexploitatie en de financiering te kunnen praten. Uiteraard houden wij u onder andere via de website van relevante ontwikkelingen op de hoogte.