Door Jop Fackeldey op 20 november 2016

‘T is een hele onderneming

Het was deze week in vele opzichten een hele onderneming. Dat gold zeker voor de begroting. Onze gemeenteraad boog zich afgelopen week in zoals dat heet tweede termijn over de programmabegroting  2017-2020. In de tweede termijn werden de ingediende moties en amendementen toegelicht en vond besluitvorming plaats. Zeven amendementen werden aangenomen, waarna de begroting unaniem werd vastgesteld. Daarnaast werden nog eenentwintig moties aangenomen. Dertien van de aangenomen moties zijn gebaseerd op ideeën die door inwoners van Lelystad tijdens de motiemarkt werden ingediend. En dat is een mooie score. Ik kijk met tevredenheid terug op het proces. Niet alleen omdat de begroting unaniem is aangenomen, maar zeker ook doordat die motiemarkt zoveel positieve invloed heeft gehad. Burgerparticipatie werkt ! Maar ook inhoudelijk ben ik blij met deze begroting:  We staan aan de vooravond van kansen, waarin we moeten investeren om ze te kunnen grijpen, overigens zonder daarbij de grens van de verantwoordelijke mogelijkheden uit het oog te verliezen. Waar eerder gemeentelijke middelen vooral ingezet moesten worden om de hoogste nood te lenigen en de basis op orde te houden, ontstaan nu weer (voorzichtig) mogelijkheden om te investeren in de stad. We hebben met elkaar (college, raad en inwoners) een aantal aandachtsvelden vastgesteld: ‘de drie decentralisaties als hefboom’, ‘stad van, voor en door jongeren’, ’meer en ander werk’, ‘aantrekkelijke woonstad’ en ‘Stadshart’. Veel van de voorstellen en bijdragen van de verschillende fracties, waarvan een groot deel voortkomt uit ideeën van inwoners, hebben betrekking op deze aandachtsvelden en dat is mooi, want dat betekent dat we met elkaar veelal hetzelfde voor ogen hebben als het gaat om investeren in (de toekomst van) Lelystad.

Alle informatie uit de programmabegroting is te vinden in de begrotingsapp . In deze webapplicatie wordt de Lelystadse begroting overzichtelijk getoond als doorklikbare teksten en is het mogelijk om verder te klikken om meer achtergrondinformatie te vinden. In de app staan de hoofdvragen ‘Wat wil de gemeente bereiken?’ en ‘Wat gaat de gemeente daarvoor doen?’ op de voorgrond. Er kan gezocht worden vanuit verschillende invalshoeken: per programma of per portefeuillehouder. Zo proberen we de begroting zo toegankelijk mogelijke te maken.

Het is een hele onderneming geldt natuurlijk ook voor de ondernemers in onze stad. Wij vierden op maandagavond samen met een grote groep ondernemers alvast “de avond van de ondernemer”. De eerste editie van de ‘Avond van de Ondernemer’ is enthousiast omarmd door ondernemers uit Lelystad. Met een afwisselend programma bedankten we onze ondernemers voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Lelystad. Met zo’n 70 aanwezige ondernemers werd stilgestaan bij het thema van deze avond: ‘Wonen & Ondernemen. Hoe regel je dat?’. Het antwoord daarop van de zijde van de gemeente werd gegeven in de vorm van de officiële opening van het Informatieplein Wonen & Ondernemen. Met de officiële opening van het, sinds juni 2016 functionerende, Informatieplein Wonen & Ondernemen werd de afsluitende netwerkborrel op deze ‘Avond van de Ondernemer’ feestelijk ingeluid. Met de samenvoeging van drie dienstverleningsdisciplines Wonen, Ondernemen en Vergunningen binnen één Informatieplein kunnen wij als gemeente de ondernemer en de kavelkoper optimaal bedienen. Die dienstverlening zit voor een groot deel in de afwikkeling van het vergunningenproces. Waar medewerkers van Ondernemersplein en Woonplein de frontoffice vormen en zij de vraag en behoefte bij ondernemer en/of kavelkoper aanhoren en in  behandeling nemen, moeten de vervolgprocessen in de backoffice goed geregeld zijn. Dat vergt goede afspraken, nauwe contacten en informatie-uitwisseling tussen front- en backoffice. Door optimalisering van die processen en samen te bundelen binnen één plein, kunnen we onze (toekomstige) inwoners, ondernemers en andere klanten optimaal van dienst zijn.

Wat ook en hele onderneming wordt is Flevokust. ook daarvoor geldt: we zijn begonnen. We zijn nu ook letterlijk begonnen. En wat ik stiekum wel heel mooi vind is dat de eerste ladingsstromen voortkomen uit het rondje ontbijtgesprekken dat ik in het prille begin met agrarische ondernemers heb gevoerd. Soms moet je lang wachten en weet misschien niemand meer hoe het begon, maar dit eigenlijk wel een heel leuk succes.

Op deze plaats bericht ik vaak over de positieve ontwikkeling van de woningbouw. Daarin gaat het vaak over locaties die al lopen. Maar misschien vergeet ik wel eens dat daar steeds meer locaties bijkomen. We hebben naast kavels in de nieuwbouwwijk Warande nóg een bijzondere woonlocatie waar bouwkavels worden aangeboden: Schoener-west. De crisis op de woningmarkt heeft de verkoop van kavels de afgelopen jaren doen stagneren. Maar nu de economie opleeft, nemen ook de woningverkopen toe.

16-316-foto-reclamebord-over-beschikbare-kavels-schoener-west

De interesse van zelfbouw op particuliere bouwkavels groeit. Met het plaatsen van een reclamebord langs de Westerdreef, worden langsrijdende automobilisten op de ruime en vrije kavels geattendeerd. Daarnaast propageert de gemeente Schoener-west als aantrekkelijke woonlocatie op de website www.woneninlelystad.nl en via sociale media. In Schoener-West heeft de gemeente nog vrij liggende kavels te koop, variërend in oppervlakte van 414 m2 tot 617 m2. Schoener-West is een kleinschalige en bovenal groene buurt, direct grenzend aan het kanaal Havendiep en toch dicht bij alle voorzieningen. Voor de liefhebbers die hier hun woning willen realiseren, is er een grote keuzevrijheid aan te gebruiken natuurlijke materialen.

Naast vele andere activiteiten namen we deze week ook afscheid van Jan Korf. Een bijzondere “ambtenaar” bij onze gemeente maar eentje die nooit aan de vooroordelen van dat vak voldeed. Jan heeft veel meer dan de gemiddelde medewerker voor de stad betekent, zowel door de wijze waarop hij zijn verschillende functies invulling gaf , de alles overstijgende loyaliteit waarbij het belang van de organisatie en de stad altijd voor zijn eigenbelang ging en het vermogen om nieuwe wegen in te slaan. Jan was in de verschillende functies die hij gehad heeft altijd beschikbaar, letterlijk dag en nacht. Zijn betrokkenheid is zeer groot, betrokkenheid bij zijn mensen, de organisatie en de doelen waarvoor “Sociale Zaken”staat. Op de gekste momenten was hij bereid daar over te praten, ziek thuis, in de vakantie en uiteraard onder werktijd. En dat – hoe groot de ellende af en toe ook was – met en positieve insteek en optimisme en het vermogen om altijd kansen te blijven zien. Dat wordt snel van mensen gezegd, maar Jan is wat mij betreft de enige waarvoor dat voor meer dan 100% geldt. Mede daardoor heeft hij zeker in het domein “Sociale Zaken” er voor gezorgd dat Lelystad op tal van velden een voorhoedepositie innam en inneemt. Ik heb daarin ook al lang voordat ik wethouder werd intensief met hem samen mogen werken. Hij was altijd ervoor in om nieuwe ideeën een kans te geven en zijn schouders ergens onder te zetten. De oprichting van perspectief en indertijd de Regionale Transfer Organisatie, de op- en inrichting van het werkbedrijf maar ook zijn bemoeienis met tal van andere integratieprojecten zijn daar voorbeelden van. Kortom een bijzonder mens met grote betekenis voor de stad. Ik hoop dat hij met veel genoegen van zijn (vroeg)pensioen gaat genieten, maar jan kennende zien we hem weer terug in het Lelystadse.