28 februari 2016

Woning-noot

Over wonen valt veel te zeggen. En gelukkig deden we dat deze week ook. Want afgelopen dinsdag zag de woonvisie het licht. Daarmee is een heel proces afgerond. het is een woonvisie die gaat over huren en kopen , over bestaande stad en nieuwe gebieden. De afgelopen tijd is intensief gewerkt aan de totstandkoming ervan. De rode draad in deze woonvisie is het verstevigen van de woonkwaliteit in Lelystad onder de noemer ‘Samen aan de slag’. De komende vijf jaar wordt, samen met verschillende partners, gewerkt aan het verder verbeteren van de woonkwaliteit in Lelystad. Dat gebeurt langs twee sporen: de kwaliteit van de woningen en de kwaliteit van de woonomgeving.

Kwalitatieve en beheerste groei blijft daarbij een uitgangspunt. En daarbij hoort: passend en betaalbaar wonen voor iedereen. Daarvoor is ook aanwas nodig van mensen van buiten Lelystad. De natuurlijke bevolkingsgroei (meer geboorten dan sterfgevallen) neemt de komende jaren naar verwachting af. Om mensen naar Lelystad te trekken zet Lelystad nog steviger in op het aanbieden van goede en betaalbare woningen in prettige woonwijken.  Maar ook randvoorwaarden als (bereikbaarheid van) werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau zijn van belang. Van de recente trend in een aantrekkende woningmarkt dat meer mensen de grote stad verlaten voor een ruimer woonhuis tegen een aantrekkelijker prijs, denkt ook Lelystad te kunnen profiteren.

Het is belangrijk dat woonconsumenten (U en ik)  een belangrijke stem hebben in de vormgeving en het ontwerp van de eigen woning. Lelystad biedt daarom op diverse bouwlocaties veel variatie in woonmilieu, woningtype en prijsklasse. We zetten daarbij vooral in op woningen in het middeldure en duurdere segment (vanaf €150.000,-). Jaarlijks wordt bepaald hoeveel ruimte er is voor woningbouw in het segment onder de € 150.000,-. Daarbij verliest Lelystad de kwetsbare huishoudens niet uit het oog. Er wordt ruimte geboden voor particuliere initiatieven om woonvormen voor kwetsbare huishoudens te realiseren. De betaalbaarheid van het wonen en van wonen mét zorg zijn belangrijke onderwerpen die in de Woonvisie aan bod komen. Bij gesprekken met de woningcorporaties maakt Lelystad hierover prestatieafspraken. Zo willen wedat minimaal 75% van het vrijkomende aanbod aan sociale huur beschikbaar is voor regulier woningzoekenden. Maximaal 25% is dan beschikbaar voor huishoudens met urgentie.  Om te voldoen aan de vraag naar meer sociale huurwoningen stelt het college in de nieuwe Woonvisie voor om de woningvoorraad in die sector te verhogen naar maximaal 30% van de totale woningvoorraad.  Nu is dat nog 28%. De Woonvisie 2016-2020 is met behulp van veel partijen tot stand gekomen. Ook individuele bewoners hebben meegedacht. Bij aanvang van het proces hebben woningcorporaties, huurdersverenigingen, zorginstellingen, makelaars, bouwers en ontwikkelaars etc. hun visie op het wonen in Lelystad nu en in de toekomst kunnen geven. Ook de 1.500 bewoners, leden van het Lelystad Panel, zijn digitaal geraadpleegd. In een latere fase hebben zowel bewoners als instellingen en organisaties via een speciaal webforum kunnen reageren op stellingen die verband hielden met de woonvisie. Een rechtstreekse reactie op de woonvisie zelf, die in concept op de gemeentelijke website was geplaatst, was eveneens mogelijk. Maar dat is geweest. Komende periode de politieke discussie. Ik zie er naar uit.

In dat verband kwam ik een mooie publicatie tegen. Het ging over een magic mix van woonvormen. Dat zou – bijvoorbeeld voor de leegstaande kantoorpanden aan het Lelycenter nog best eens een idee kunnen zijn. Ik ga er met de eigenaren komende periode over praten. Die magic mix speelt natuurlijk ook bij de opvang van statushouders. Afgelopen zaterdag mocht  presentatie over het begeleiden en huisvesten van vluchtelingen en statushouders verzorgen. Het valt me steeds opnieuw op hoeveel enthousiasme er in de stad is om deze groep op te vangen en te begeleiden, zowel voor de vluchtelingen die in de noodopvang zitten, de statushouders die (tijdelijk) in hotel Lelystad Airport verblijven of de groep die “gewoon” in Lelystad woont. Dat maakt toch iedere keer opnieuw weer dat ik trots op onze stad kan zijn.

Ondertussen zijn er natuurlijk ook tal van andere zaken. Zo had ik afgelopen week een gesprek met een ondernemer die uitermate ontevreden was over onze dienstverlening. De gemeente was wat hem betreft te weinig klantvriendelijk. Ik ben blij als mensen de moeite nemen om dat wel te komen melden, want dat biedt voor ons kansen onze dienstverlening te verbeteren en eventuele fouten te herstellen. Bij dat verbeteren van de dienstverlening past ook dat we makkelijk bereikbaar willen zijn. Lager drempels heet dat in dat mooie jargon van ons. Iedere inwoner van Lelystad kan sinds deze week de gemeente benaderen via het WhatsApp-nummer: 06-30713773. Inwoners kunnen via dit nummer vragen stellen en reageren op het nieuws en de ontwikkelingen binnen de gemeente. We begonnen vorig jaar met het inzetten van WhatsApp voor inwoners die vragen hadden over wegwerkzaamheden in de stad. We streven ernaar om binnen één werkdag te reageren.

Daarnaast waren er bijeenkomsten over de omgevingswet – met bijvoorbeeld een presentatie voor het netwerk van directeuren van(diensten) Stedelijke Ontwikkeling, voorbereidende gesprekken voor de onderhandelingen met het rijk over de financiering van de invoering van die wet en nog veel meer. Het was weer een boeiende week !