Door Henk Soomers op 2 september 2015

Zorgen om de zorg

Naast de recente berichten over ontslagen in de zorgsector bereiken ons ook signalen over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. Met name over de huishoudelijke zorg maken wij ons ongerust. Om te kunnen beoordelen of het om jammerlijke incidenten gaat of dat er over de gehele lijn dingen mis gaan, hebben wij samen met de SP de volgende vragen aan het college gesteld.

  1. Is het juist dat voor het vaststellen van beschikkingen wmo-zorg niet of niet in alle gevallen een zogenaamd “keukentafelgesprek” is gevoerd?
  2. Is het gangbare praktijk dat zorgverlenende organisaties telefonisch contact opnemen met zorgvragers en hun de vragen stellen uit de vragenlijst die de informatie moet opleveren die moet leiden tot een concept werkplan?
  3. Deelt u de opvatting dat het gesprek om een beschikking te kunnen vaststellen door het sociaal wijkteam dient te worden gevoerd en blijft de gemeente Lelystad hier in gebreke en handelt dus de facto niet conform de wettelijke bepalingen?
  4. Worden structureel na indiening van een bezwaarschrift ten aanzien van een beschikking WMO zorg de indieners voor een gesprek op het gemeentehuis uitgenodigd en wordt na uitleg hun voorgesteld het bezwaar in te trekken waarbij hun een voorgedrukt intrekkingsformulier wordt voorgelegd ter ondertekening? Hoe beoordeelt het college deze handelswijze?
  5. Op welke wijze kunnen inwoners die van mening zijn dat de zorgaanbieder niet adequaat taken uitvoert, waardoor geen sprake is van een “schoon en leefbaar huis”, dit aan de orde stellen en zonodig een klacht indienen?

Afhankelijk van de beantwoording zullen wij afwegen wat ons te doen staat. Wij houden U op de hoogte.