1.6 Samen Besturen
Verkiezingsprogramma

1.6 Samen Besturen

Het bestuur van de stad moet er zijn voor u. U als inwoner van de gemeente kunt bij uitstek nu invloed uitoefenen op hoe de gemeente voor alle taken zorgt en daarbij u als inwoner niet vergeet.

 

Gemeentelijk Bestuur

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het gemeentelijk bestuur. De raad zet de kaders uit en controleert het college van B&W op de uitvoering. Het College heeft als taak duidelijk aan te geven op welke manier de stad zich moet ontwikkelen. Het moet een visie hebben op de toekomst van de stad en actief partners bij de uitwerking van die visie betrekken. Initiatieven vanuit de samenleving zijn van harte welkom, maar een College dat alleen wacht op ideeën van anderen is niet het bestuur dat de stad verdient of nodig heeft.

De stad heeft behoefte aan bestuurders met lef en voldoende oog voor de belangen van de stad en u als inwoners. En dan niet alleen als het gaat om de inrichting van uw eigen buurt, het oplossen van vervuiling op speelvelden of nabij vuilniscontainers, maar ook op een breder niveau als het totale huishoudboekje van de gemeente. U als inwoner van de gemeente kunt bij uitstek nu invloed uitoefenen op hoe de gemeente voor alle taken zorgt en daarbij u als inwoner niet vergeet.

Niet alleen voor inwoners, ook voor de ondernemers die er in de stad zijn of zich willen vestigen, is een luisterend en daadkrachtig bestuur van groot belang. Een ondernemer moet kunnen plannen, ook die kan zijn/haar geld maar één keer uitgeven. Hij of zij moet kunnen vertrouwen op voortvarendheid en helderheid van het bestuur. We moeten vaststellen, dat het hier de laatste tijd aan ontbreekt. Zo raken we achterop, en dat verdient Lelystad niet.

Ons uitgangspunt is en zal blijven: blijf bij de menselijke maat. Met een luisterend oor valt vaak meer te bereiken dan met starre regels en zal er minder frustratie zijn. De gemeente kan hier onderscheidend in zijn door beter bereikbaar te zijn: niet bellen of mailen, maar ‘kom maar langs’ dan kijken we naar wat je nodig hebt. De overheid kan niet altijd alles oplossen, maar met luisteren, horen en terugkoppelen kunnen al goede stappen voorwaarts worden gezet.

Lelystad kan alleen overleven als het gemeentebestuur, College en Raad, optimaal gebruik maakt van de subsidiemogelijkheden die er nu al zijn bij Rijk, Europese Unie en andere instanties. De PvdA ziet nog te vaak gebeuren dat Lelystad gelden misloopt om politieke redenen of omdat er te weinig slagvaardig wordt opgetreden. Hier zullen wij de komende vier jaar extra op letten.
Kortom het gemeentelijk bestuur moet niet achteroverleunen, maar actief aan de bak. We mogen verlangen dat er een kritische maar ook creatieve raad aantreedt.

Daarom wil de PvdA:

  • Deskundige, actieve, vaardige en creatieve bestuurders, die oog hebben voor mogelijkheden extra geld aan te trekken
  • Een besluitvaardig bestuur dat echt luistert naar de inwoners en de bedrijven die hier zijn gevestigd of nog zullen vestigen
  • Inhuur van externen beperken tot die taken, waarvoor het gemeentelijk apparaat onvoldoende kennis en ervaring in eigen huis heeft en ernaar streven die specifieke kennis in de eigen organisatie te ontwikkelen

Openbare orde en Veiligheid

De kranten staan er dagelijks vol van, aan de vele praattafels op televisie wordt vaak gesproken over thema’s als veiligheid en openbare orde. Hier en daar lijkt de regie kwijt. Er ontstaan gaandeweg ongewenste verbindingen tussen de openbare samenleving en het crimineel circuit. Daar moet de gemeente alert op (kunnen) zijn en tijdig ingrijpen omdat het voor de samenleving een ontwrichtende uitwerking heeft.

Behalve ‘onzichtbare’ criminaliteit, kent onze stad ook zichtbare criminaliteit: vernielingen, inbraken, (huiselijk) geweld. We willen ervoor zorgen dat ieder -ongeacht het moment van de dag- veilig over straat kan, dat winkeliers zich beschermd weten door cameratoezicht op strategische plekken.

Uit landelijke cijfers blijkt, dat (jeugd)criminaliteit in getallen al jarenlang dalende is. Tegelijkertijd stellen we vast dat de aard van de gepleegde strafbare feiten steeds heftiger wordt. Er zijn jongeren die verharden. Wij zien in preventie een belangrijk middel om dat te voorkomen.

Daarom moeten we:

  • Zorgen voor voldoende wijkagenten, zodat er zicht is op wat er in de wijken leeft en daar op inspelen
  • Zorgen dat er goede plannen komen om radicalisering en ontsporing (van jeugd) te voorkomen, ook hier zijn op rijksniveau verschillende mogelijkheden voor (mede)financiering
  • Een project zoals ‘buurtvaders’ herstellen
  • Zorgen voor brede scholen, zodat jeugd zich na schooltijd niet gaat lopen vervelen, mede ter voorkoming van mogelijk ongewenst gedrag
  • Zorgen voor een goed werkend systeem om jongeren en volwassenen die uit detentie komen weer goed op de rit te krijgen
  • Cameratoezicht durven inzetten op kwetsbare locaties in winkelcentra

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?