1.1 Samen Leven
Verkiezingsprogramma

1.1 Samen Leven

De bevolking van Lelystad heeft een gevarieerde samenstelling. Er zijn grote verschillen in inkomen, alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd, er zijn veel inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond en lang niet alle mensen maken gebruik van de voorzieningen die de stad biedt. Toch wonen wij in dezelfde stad. Hoe kunnen wij bereiken, dat iedereen zich deel voelt uitmaken van Lelystad, mee wil doen aan het nog mooier en beter maken van Lelystad? Hoe bereiken wij dat iedereen zich hier echt thuis voelt? De PvdA heeft geen pasklare antwoorden, maar probeert wel een aanzet te geven, waar nodig effectief gesteund door je omgeving of door organisaties als de gemeente, de woningbouwcorporatie, de school, de werkgever, enzovoort. Beginnen bij de basis en zo langzamerhand groeien en meehelpen de stad, de samenleving sterker te maken.

 

Emancipatie en integratie

In onze vrije samenleving, die door diversiteit en veelkleurigheid gekenmerkt wordt, is de behoefte aan verbinding groot en is geen ruimte voor discriminatie en racisme. Daarom kijken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. We kiezen voor een samenleving, waar iedereen zichzelf kan zijn en het niet uitmaakt wat je geslacht, geaardheid of geloof is. Een samenleving waar iedereen zijn stem kan laten horen en de vrijheid van meningsuiting vanzelfsprekend is.

De overheid en de hulpverleners zijn er voor de burger. Wie een klacht of melding heeft, kan altijd veilig terecht bij de gemeente, politie en/of bij een hulpverlener. We maken met werkgevers, onderwijs, politie en uitgaansgelegenheden afspraken om discriminatie uit te bannen. Binnen de grenzen van onze rechtsstaat moet er voor iedereen ruimte zijn om zijn of haar mening zonder bedreigingen of verdere uitsluiting te uiten.

Er komt in onze gemeente een keurmerk tegen discriminatie. Daarmee maken bedrijven en horeca hun goede gedrag bekend aan het publiek. We vinden dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven als werkgever, bijvoorbeeld door een (tijdelijk) quotum. De gemeente voert een actief diversiteitsbeleid voor de eigen organisatie en past dit toe in het subsidie- en inkoopbeleid.
De nieuwe inburgeringswet biedt kansen om nieuwkomers beter op te vangen in de lokale samenleving. Werken en de taal leren kan worden gecombineerd en de directe toegang tot arbeidsmarkt/scholing brengt mensen met elkaar in contact. We wachten niet tot mensen zelfstandige woonruimte hebben, maar starten al op het asielzoekerscentrum met de inburgering.2 Samen met bedrijven en organisaties organiseren we werkplekken voor inburgeraars. Werk is de beste kans om snel onderdeel van de samenleving te worden en de taal te leren.
(2) Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Vanaf nu wordt meer belang gehecht aan het leren van de taal en kan dit worden gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stages. Er zijn meer mogelijkheden voor maatwerk. Ook gaan gemeenten de asielstatushouders die bijstand ontvangen daaruit de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Als de inburgeraar zich onvoldoende inzet kunnen sancties worden opgelegd, zoals een boete.

In de komende raadsperiode maakt de PvdA zich sterk voor:

 • het terugdraaien van bezuinigingen op welzijn (opbouw-/buurtwerk is belangrijk als preventie en signalering en moet daarom gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen
 • de ruimte die de nieuwe inburgeringswet biedt ten volle benutten om nieuwkomers zo snel mogelijk op te nemen in de samenleving
 • het maken van afspraken met werkgevers, onderwijs, politie en uitgaansgelegenheden om discriminatie uit te bannen.

Welzijn

Als je wilt aansluiten bij de leefwereld van de individuele burger, als je de burger wilt helpen in een soms onbegrijpelijke en soms bedreigende wereld, als je het gesprek met de burger wilt voeren, ook achter de eigen voordeur, is en blijft een sleutelrol weggelegd voor de Stichting Welzijn. Buurthuizen, multifunctionele accommodaties (MFAs), maar ook kleinere ontmoetingsplekken, zoals buurtkamerbijeenkomsten, zijn en blijven essentieel, als je achterstanden wilt tegengaan en de kloof tussen welvarende en minder welvarende burgers kleiner wilt maken.

Leefbare wijken vereisen een inzet van de gemeente op buurtregisseurs, op opbouwwerkers, die zich samen met de politie richten op de verhouding tussen mensen. De gemeente moet samenwerking blijven stimuleren tussen partijen die zich bezighouden met sport, kunst, werk en cultuur. Het initiatief Een tegen Eenzaamheid verdient alle steun. Als het gaat om het welzijn van de eigen burgers, mag geld niet het enige uitgangspunt zijn.

Meer preventie is minder zorg. De PvdA wil bezuinigingen op welzijn terugdraaien.

 • Opbouw-/buurtwerk is belangrijk als preventie en signalering en
 • moet daarom gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen, die daarvan gebruik wil maken.

Cultuur en sport

Op het eerste gezicht beschikt Lelystad over goede voorzieningen. Er is een fraaie bibliotheek (Flevomeer), een prachtig theater (Agora), een poppodium (Corneel), een vestzaktheater (Posa) en een veelzijdig kunstzinnig centrum (Kubus). Er zijn veel galerieën en culturele initiatieven, zoals Uitgast. Er is een groot aantal gebouwen en accommodaties voor de meest uiteenlopende sporten. Kortom, als je met een snelle blik naar de stad kijkt, lijkt er niet veel aan de hand. Jammer genoeg klopt dat beeld niet.

Niet alleen zijn er velen met een heel laag inkomen (1), er is ook een grote kloof op andere terreinen. Het percentage mensen dat niet of slecht kan lezen en voor wie ICT echt een brug te ver is, is veel hoger dan gemiddeld in Nederland. Scholen en de bibliotheek hebben hier aandacht voor, maar een echte inhaalslag heeft nog niet plaatsgevonden. Gelukkig gaan de bibliotheek en de Kubus steeds meer de wijken in. Er is intensieve samenwerking tussen de Kubus en de scholen. Het is voor elk kind belangrijk dat het leert lezen en rekenen, het is minstens zo belangrijk dat het zich staande kan houden in de samenleving en plezier heeft in het leven.

Inwoners van Lelystad bewegen en sporten weinig, vooral in die wijken waar relatief veel mensen wonen met een laag inkomen of een niet-Nederlandse achtergrond. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Maar liefst 15% van de kinderen speelt nooit buiten. Initiatieven als het Jeugdsportfonds zijn goed, maar nog te weinig bekend. Toch is sporten niet alleen goed voor de gezondheid, maar het levert ook sociale contacten op en dat maakt dat je je meer thuis voelt in de stad of wijk. Voor sport geldt hetzelfde als voor meedoen aan allerlei culturele activiteiten.

Als je wilt investeren in mensen, moet de individuele burger je uitgangspunt zijn. Stel de burger centraal en wees bereid daar geld voor uit te trekken. Ondanks de constatering, dat in Lelystad veel mensen met achterstanden wonen, besteedt de gemeente per inwoner minder geld aan cultuur en sport dan de gemiddelde gemeente in Nederland. Zo haal je de achterstand nooit in. En als je mensen van buiten wilt verleiden in Lelystad te komen wonen, zul je ook geld moeten uittrekken voor goede voorzieningen.

Het is voor ons niet te begrijpen, dat een platform als Lelykracht, waarin zoveel goeds was samengebundeld, moest verdwijnen. FlevoMeer Bibliotheek, CKC De Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad namen in 2016 het initiatief tot dit platform met als doel een sterkere stad met meer sociale cohesie. In 2020 ging het verloren. Dit vinden we een gemiste kans.
De instellingen in de stad zijn graag bereid mee te werken. Er zijn veel samenwerkingsinitiatieven, die zich vooral richten op wijken en buurten en op kleine groepen en niet alleen op wat er centraal al is. Wat helpt, is dat gebouwen en andere voorzieningen vaak eigendom van de gemeente zijn. Dan moet diezelfde gemeente daar ook actief gebruik van maken. Het helpt niet als je een buitenkraan hebt aangelegd, maar weigert de kraan open te doen.

In de komende raadsperiode maakt de PvdA zich sterk voor:

 • Het optrekken van de uitgaven aan cultuur en sport naar tenminste het landelijk gemiddelde. Dat stelt ons in staat achterstanden te verkleinen en wijken en buurten aantrekkelijker te maken.
  samenwerkingsinitiatieven, zoals Lelystart en Lelykracht, actief ondersteunen
 • Meer aandacht voor het exposeren van moderne kunst, bijv. bij Batavialand
 • Meer inzet van gemeentelijke gebouwen en terreinen
 • Meer ruimte voor projectsubsidies
 • Meer aandacht voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur

(1) De grote groep inwoners met een laag inkomen heeft veel gevolgen voor henzelf en voor de stad. Zelf kunnen zij nauwelijks deelnemen aan allerlei sociale activiteiten en moeten zij keuzes maken die de gezondheid ondermijnen. Voor de stad betekent het dat commerciële en culturele voorzieningen een te gering financieel draagvlak hebben; veel voorzieningen die passen bij een stad van 80.000 inwoners staan daarom onder

Armoede en schulden

We vinden het onze taak ervoor te zorgen dat inwoners niet in uitzichtloze schuldenproblemen terecht komen. De gevolgen van schulden zijn groot. Het zet de mensen buiten de samenleving omdat meedoen bijna onmogelijk wordt.

De uitvoering van de Toeslagenwet heeft laten zien dat de overheid niet altijd netjes omgaat met de belangen van de burger. Helaas zijn ook in Lelystad heel wat mensen de dupe geworden van onrechtmatig (rijks)overheidshandelen. De gemeente is voor velen het eerste contact met de overheid. We vinden het daarom belangrijk dat gemeente Lelystad concrete stappen zet om te laten zien dat het ook beter kan. Op de instrumenten die helpen dat iedereen kan meedoen moet niet bezuinigd maar juist worden ingezet. Eigen verantwoordelijkheid wordt niet overgenomen, maar degenen die een steun in de rug nodig hebben, moeten zich gehoord en geholpen weten. Daarom zetten we ons in voor:

 • Een goedwerkend gemeentelijk loket waar burgers kunnen aankloppen als zij aanlopen tegen problemen die het gevolg zijn van overheidsbeleid/handelen en ernaar streven eerdere bezuinigingen die de schuldhulpverlening raken, waar mogelijk terug te draaien
 • Speciale aandacht voor jongeren, bijvoorbeeld door schulden over te nemen en zorgen voor budgethulp of een andere vorm van begeleiding, maar ook Flevodrome niet wegbezuinigen maar juist in stand houden, zodat jeugdigen die dreigen de weg naar een schooldiploma kwijt te raken, weer op de rit worden gezet.
 • Goed preventiebeleid ter voorkoming van schuldenproblematiek, ook door organisaties die hun sporen verdiend hebben in de hulpverlening aan mensen met (dreigende) schuldenlast te (blijven) ondersteunen.
 • En als sluitstuk een effectieve aanpak van multiproblematiek: meer samenwerken en meer verbinding tussen de loketten.

Deel dit