De Kracht van Samen
Verkiezingsprogramma

De Kracht van Samen

Samen maken we de stad

In de komende jaren staat Lelystad voor vele uitdagingen. In lokale zaken zoals de zorg voor mensen die veel te maken hebben met werkloosheid, behoefte aan zorg, te weinig onderwijs of een gebrek aan passende huisvesting. Maar ook in landelijke vraagstukken zoals het klimaat, energietransitie, woningentekort, volksgezondheid en bovenal het tanende vertrouwen in overheden en instellingen.

Samen vooruit in een aantrekkelijk, sociaal, divers en veelkleurig Lelystad met betaalbare woningen, goed werk, goed onderwijs, gelijke kansen en toegankelijke zorg voor iedereen is bij het vinden van deze antwoorden het kernpunt van de PvdA.

Voor veel inwoners is Lelystad een aantrekkelijke stad. Toch zijn er nog steeds grote verschillen in inkomen en mogelijkheden. Die verschillen worden nog vergroot door de steeds verder gaande digitalisering. Een grote groep mensen dreigt daardoor de toegang tot belangrijke informatie en voorzieningen te verliezen.

De PvdA strijdt voor een samenleving die niemand uitsluit. Wij vinden het belangrijk de samenleving zo te organiseren, dat iedere inwoner, ongeacht achtergrond, levensovertuiging en mogelijkheden kan deelnemen. Iedereen heeft iets te bieden aan een ander, aan de buurt of aan de gemeenschap.

De afgelopen tijd hebben we, raadsfractie en bestuur, informatie opgehaald bij tal van maatschappelijke organisaties en inwoners. Het waren bijzonder informatieve en inspirerende sessies die  middenin de coronacrisis hebben plaatsgevonden. De komende raadsperiode willen wij hier graag een vervolg aan geven door te blijven luisteren naar wat leeft onder de inwoners, in bedrijven en bij maatschappelijke organisaties om dit vervolgens te vertalen in politieke voorstellen en beleid. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze gemeente voor beleid kiest waarbij niemand over het hoofd wordt gezien, waarin geborgd wordt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en er voor zorgt dat het beleid bestendig en daarmee ook betrouwbaar is voor alle deelnemers van de samenleving. Of het nu gaat om de bewoners, ondernemers of instellingen.

De coronacrisis heeft niet alleen de ongelijkheid in ons land laten zien, maar ook hoe belangrijk betaalbare en goede huisvesting, goed betaald werk, passende zorg en laagdrempelige voorzieningen zijn.

De Toeslagenaffaire heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om oor en oog te hebben en te houden voor de uitvoering en de gevolgen van beleid voor individuele inwoners. Alleen daardoor, en door duidelijkheid en continuïteit van beleid kunnen we het vertrouwen in de politiek herstellen. Mensen maken de stad en altijd zullen we daarom moeten blijven luisteren en de menselijke maat in acht nemen.

Als PvdA Lelystad blijven wij ons inzetten voor een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving, voor bestaanszekerheid en een mooi toekomstperspectief voor iedereen. De PvdA wil samenwerken met progressieve krachten in de stad en de nieuwe gemeenteraad om dit doel te bereiken. Dit is wat ons betreft ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur (college en fracties) in het belang van de ontwikkeling van onze stad en het welzijn van al onze burgers. Samen maken wij de stad.

Gewoon, omdat ieder mens telt.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?