1.4 Samen Leren
Verkiezingsprogramma

1.4 Samen Leren

Nog steeds vinden we het van groot belang om kinderen alle kansen te geven op een goede start. Daarom hebben wij ons altijd ingezet voor goed onderwijs. Onderwijs vormt een vliegwiel voor vorming, voor meedoen en uiteindelijk voor werk – en dus voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Onderwijs

Daarom is het onderwijs in de stad altijd een van onze grootste aandachtspunten. We zetten ons in voor kwalitatief goed onderwijs met ruimte voor ontwikkeling van leerlingen en hun leerkrachten. Dat geldt vanaf de peuterspeelzaal tot en met het hoger (beroeps)onderwijs. Niet alleen om de jeugd een goede toekomst te kunnen bieden – het helpt Lelystad als stad ook verder. De toekomst van de stad zit nu op school, en een goed opgeleide jeugd betekent op termijn een goed opgeleide en bloeiende stad.
Het schooljaar ‘21/’22 is op de nieuwe campus ‘Porteum’ van start gegaan. De scholen voor voortgezet onderwijs van Lelystad zullen hier hun leerlingen opleiden in vijf uitdagende gebouwen waar ruimte is voor ieders eigenheid.

Lang heeft de PvdA op het spoor gezeten, dat er behalve voortgezet onderwijs ook vervolgonderwijs op hbo of universitair niveau in Lelystad zou moeten komen. Een samenwerking op dat onderwijsniveau met Windesheim ging echter aan de neus van Lelystad voorbij. Men koos voor een (neven)vestiging in Almere. We vinden het belangrijk de ontwikkelingen en mogelijkheden actief te blijven volgen.

Tegelijkertijd is het een feit dat de schaalgrootte van Lelystad nog wat zal moeten groeien, voordat onderwijs op dat hbo-niveau of hoger voor Lelystad binnen de gemeentegrenzen bereikbaar zou kunnen worden. De PvdA zal blijven ijveren voor de komst van HB of universitair onderwijs, niet omdat de stad daar recht op heeft, maar omdat de vraag naar goedgeschoolde inwoners als vanzelf onderwijsinstellingen zal kunnen verleiden naar de stad toe te komen. De al bestaande samenwerking met de huidige onderwijsinstellingen en de werkgevers biedt daartoe alle kansen.

Een Leven lang leren

Er zijn nog tal van andere zaken op het gebied van scholing en ontwikkeling die onze aandacht vragen. Daarbij moeten we oog hebben, dat leren niet uitsluitend op school gebeurt. De jeugd leert thuis, op straat, bij de sportclub, in de buurt. Bovendien is er meer bewustzijn dat het leren een leven lang duurt.

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Daarom pleiten we voor investeringen in het opleiden van nieuwe leraren. We kunnen ook als gemeente een faciliterende en aanvullende bijdrage verlenen aan het creëren van een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door van Lelystad een aantrekkelijke woonstad te maken. In gezamenlijkheid zouden we door een woon- en werkgarantie aan te bieden het verschil kunnen maken.

Via het Integraal Huisvestingsplan onderwijs draagt de Gemeente zorg voor vervangende nieuwbouw voor een aantal basisscholen en duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande scholen. Daarvoor zijn gezamenlijke afspraken gemaakt in het IHP. De uitvoering van het IHP heeft behoorlijke vertraging opgelopen en dient zo spoedig mogelijk vlot getrokken te worden.
Ook de ventilatie in veel scholen uit de jaren zeventig en tachtig kan aanmerkelijk verbeterd worden.

Alle kinderen van 0-13 jaar verdienen maximale ontwikkelkansen. Inclusieve voorzieningen, waarin kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen, leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen en gaan segregatie tegen.

De Gemeente ontvangt middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid en Voor- en Vroegschoolse Educatie, waarmee op de scholen met relatief veel doelgroep leerlingen een meerjarig ondersteunend aanbod geboden kan worden. Dit succesvolle beleid dient gecontinueerd te worden.
Wie niet investeert in onderwijs als vliegwiel voor maatschappelijke ontwikkeling en economische groei, laat kansen liggen. Dit maakt dat onderwijs onlosmakelijk verbonden moet zijn en blijven met het Uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level, waarin investeren in groei centraal staat.

Het MBO-onderwijs is erbij gebaat dat er goede samenwerking kan zijn met de ondernemingen die in Lelystad gevestigd zijn. De ondernemingen hebben er belang bij dat zij voldoende en goed geschoolde mensen kunnen vinden voor het werk – in techniek of zorg bijvoorbeeld – dat er is of nog gaat komen (luchthaven, Flevokust etc.)
Lelystad kent veel organisaties die ieder binnen hun eigen expertise zaken organiseren ter bevordering van de ontwikkeling van de jeugd en de volwassenen. We zien dat er mooie manieren van samenwerking zijn ontstaan. In de subsidiestromen die hiervoor bestaan, wordt onvoldoende rekening gehouden met de meerwaarde van samenwerkingsvormen. Wanneer iedere organisatie op zich periodiek verantwoording moet afleggen over de voor de eigen organisatie ontvangen gelden en het zelfstandig behaalde resultaat, blijft het nut en de meerwaarde van samenwerking onder de oppervlakte.

We vinden het van belang, dat de gemeente regie neemt om samenwerking juist te bevorderen, het leren te bevorderen en daarmee in de jeugd te investeren. We moeten niet verzanden in allerlei losse projecten die vaak maar een kort bestaan kennen.

Het is bij uitstek de gemeente die – over de grens van politieke voorkeuren heen kijkend – moet borgen dat dergelijke organisaties worden ondersteund in hun samenwerkingsaspiraties als die bijdragen aan het beter vormgeven van de gestelde doelen en er een lange termijn visie komt die ook wordt nageleefd.

De gemeente moet er ook oog voor hebben, dat niet iedere inwoner in staat is het digitaliseren van de gemeentelijke organisatie bij te benen. Uit opeenvolgende onderzoeken blijkt dat er nogal wat laaggeletterdheid is blijven bestaan. Het moeten gebruiken van digitale systemen om met de gemeente te communiceren, maakt het er voor veel inwoners niet gemakkelijker op.

Daarom willen we:

  • Zo spoedig mogelijk komen tot een Duurzaam IHP, waarin voor het basisonderwijs zowel vervangende nieuwbouw van een aantal scholen als de verduurzamingsopgave van bestaande schoolgebouwen een plek krijgt
  • In samenspraak een lange termijn visie ontwikkelen om een leven lang leren inhoud te geven
  • De digitale wereld adequaat bereikbaar maken voor ieder
  • Bevorderen dat Urban Village kan blijven bestaan
  • De jeugd niet loslaten zodra ze 18 jaar zijn, maar ‘vasthouden’ en blijven stimuleren en begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling
  • Een jongerenbieb in de MFA’s waar de jeugd kan binnenlopen voor een boek maar ook een praatje, waar ze een jongerenwerker kunnen treffen, die hen helpt de weg te vinden als ze op problemen stuiten (scheidende ouders, ruzie met vrienden, drugsproblemen etc.)

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?