1.5. Samen Zorgen
Verkiezingsprogramma

1.5. Samen Zorgen

In het vorige verkiezingsprogramma beschreven we onze ambities voor een Zorgzaam Lelystad.
De afgelopen collegeperiode is de PvdA vol goede moed en ambities tot het college toegetreden. Gaandeweg hebben we moeten ervaren, dat het organiseren van de vele zorgtaken die de gemeente heeft, niet de aandacht kreeg die nodig was.

De bekostiging van de verschillende zorgtaken zetten de gemeentefinanciën onder druk. De methodes om deze kosten te beperken, maken het er niet beter op. Wij vinden dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De burgers komen meer en meer in de kou staan. Daar wil de PvdA geen verantwoordelijkheid voor nemen.

De PvdA wil dat meer geld beschikbaar komt voor zorgtaken. Het Rijk is daarvoor aan de beurt. Maar als dat niet voldoende gebeurt, vindt de PvdA dat de gemeente zelf ook stappen moet zetten om de grootste knelpunten op te lossen.

Preventie en Toegankelijkheid

Zowel preventie als toegang moeten goed geregeld blijven. Het is niet de bedoeling dat de zorg die inwoners van Lelystad nodig hebben steeds verder verschraalt.

De zorg moet laagdrempelig blijven en een goede basis hebben waarin preventie het eerste aandachtspunt moet zijn.

Belangrijke preventie-taken zijn wegbezuinigd. Dit leidt op termijn vaak tot grotere problemen en meer duurdere zorgvraag.

Betere samenwerking op wijkniveau is dan ook belangrijk. Daar vinden we de buurtcentra, de huisarts, het wijkteam. Allemaal spelers in het veld, die dicht bij de mensen staan. Zij hebben goed zicht op wat er voor de buurtbewoners nodig is. Door samenwerking en toegankelijke doorloop is er bijvoorbeeld in de Waterwijk veel resultaat bereikt en narigheid voorkomen. Door bewoners te helpen met andere problemen (schulden, opvoeding, tijdsbesteding, isolement, leefstijl) nam het beroep op medische zorg af en werden mensen meer zelfredzaam. Hierdoor konden zij meer inhoud aan hun leven geven. Ook preventief werken de lessen die op de nabijgelegen basisschool werden gegeven over gezonde voeding, bewegen, gebruik sociale media enz. Hierbij werden ook ouders betrokken.

Het is bij uitstek een taak voor de gemeente om er voor te zorgen, dat deze waardevolle samenwerking wordt ondersteund en bevorderd. Zorgverzekeraars kunnen daarbij betrokken worden. Ook zij hebben belang bij gezonde en tevreden gelukkige bewoners. Dit is – in ieder geval – op termijn kostenbesparend voor overheid en zorgverzekeraars. In andere regio’s speelt de zorgverzekeraar een actieve rol in het op tijd voorkomen van latere problemen bij inwoners. Helaas geeft onze regionale zorgverzekeraar vaak niet thuis. Het is tijd om daar meer aandacht aan te geven.
Voor onze ouderen is het – met het verdwijnen van vele verzorgingshuis-locaties – belangrijk om goed in te zetten op preventie.

We missen in Lelystad een woonvorm tussen verpleeghuis en geheel zelfstandig wonen, terwijl daar wel veel vraag naar is. De gemeente zou locaties moeten faciliteren in de buurt van voorzieningen. Woningen en wijken moeten “seniorenproof” worden ingericht. (bankje om uit te rusten, rollatorroutes, toegankelijk openbaar vervoer). De bevolking van Lelystad is in rap tempo aan het vergrijzen. Daarom is het van belang dat de gemeente onderzoekt wat er nodig is in welke wijk en op welke termijn. Daarop moet beleid worden ontwikkeld, zodat ook ouderen langer en gezonder thuis kunnen blijven wonen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat mensen met een goede opleiding, een hoger inkomen en betere woonomstandigheden langer leven en pas op latere leeftijd met gezondheidsklachten te maken krijgen. De gemeente moet er naar streven om ook voor inwoners die het minder hebben getroffen een gezonde oude dag mogelijk te maken.

Vrijwilligers

Veel instellingen werken met vrijwilligers. De gemeente heeft bezuinigd op de coördinatie en scholing daarvan. Hierdoor worden bijv. oudere inwoners alleen nog maar op eigen verzoek bezocht, weer een laagdrempelige ingang naar bewoners weg. Die bezoeken leverden veel op, ook nieuwe vrijwilligers.

We vinden het belangrijk dat er weer ondersteuning komt voor deze vrijwilligers en de mogelijkheid zich te scholen. Dan kunnen zij nog zinvoller hun taken verrichten.

De gemeente ontwikkelt preventieprojecten, steunt deze en maakt daarbij gebruik van samenwerkingsmogelijkheden, ook met zorgverzekeraars.

Projecten die bewezen effectief zijn moeten in staat worden gesteld voort te gaan, in plaats van te worden wegbezuinigd. Naast de immateriële winst (groter welzijn) ook financieel voordeel op lange termijn.

Multidisciplinair

Mensen hebben bestaanszekerheid nodig. Het begint bij brood op de plank, een dak boven je hoofd, maar zonder inkomen en gezondheid lukt het niet. Een keuze maken kan eigenlijk niet, het één kan niet zonder het ander. Mensen, jong en ouder hebben perspectief nodig.

De PvdA pleit voor wijkteams met zorg voor 0 tot 100. De splitsing tussen meer- en minderjarig is onnatuurlijk. Bij minderjarigen heb je met de ouders te maken en opvoedhulp helpt niet als ouders door schuldenproblematiek het huis dreigen te verliezen. Gezinnen hebben vaak meerdere problemen, die je niet oplost door je – alleen – op het kind te richten (wel goede diagnose, kan ook in het kind gelegen problematiek zijn, maar ook dan zijn ouders nodig voor een goede aanpak).

Er moet meer gericht worden op oplossingen, niet op problemen. Het is spijtig dat het “gewone” kinderwerk in Lelystad is verdwenen. Een aanbod in buurthuizen, waar basisschoolkinderen, die anders buiten rondhangen, na schooltijd welkom zijn. Ook dat hoort ook bij preventie. Er zijn zeker mogelijkheden in een brede school-model.

Ziekenhuis en Herstelzorg

De ervaringen met het St. Jansdal Ziekenhuis zijn niet tegengevallen. Het was een complexe situatie en daarmee is het St. Jansdal goed omgegaan. Ziekenhuiszorg is weliswaar gegarandeerd, maar tegelijkertijd is het gebrek aan een volledig pakket aan ziekenhuiszorg voor een gestaag groeiende provinciehoofdstad onacceptabel. Een groter gemis is dat er geen nacht/weekend apotheek is en dat mensen bij nacht en ontij naar Almere moeten reizen. Dat geldt ook voor Dronten. Het is absurd, dat mensen, die voor acute medische zorgvraag wel bij de huisartspost, maar niet bij een lokale apotheek terecht kunnen. De trein rijdt dan vaak niet (meer) en als je geen auto hebt, is het ondoenlijk om op late en nachtelijke uren aan noodzakelijke medicijnen te komen. De gemeente moet zich er voor inspannen, dat dergelijke zorg weer in Lelystad geleverd gaat worden. Mensen verdienen de zorg die ze nodig hebben.

Samenvattend vindt de PvdA

  • Dat we moeten Investeren in sociaal wijkteams
  • Dat preventie leidt tot langer thuis en langer gezond thuis blijven wonen, (zorgverzekeraars moeten hier actief bij betrokken worden)
  • Dat we als gemeente moeten durven te sturen op een breed palet aan zorgpartijen waarbij ook specialistische klinieken een plekje verdienen
  • Dat we goed moeten zorgen voor onze mantelzorgers
  • Dat de nacht- en weekendapotheek terug moet komen
  • Dat kinderwerk weer mogelijk moet zijn
  • Dat beschikbaarheid van praktijkondersteuner jeugd-ggz moet worden bevorderd
  • Dat we moeten blijven streven naar een compleet ziekenhuis
  • Dat we moeten vertrouwen in de professionals

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?