Door op 2 december 2009

Eerlijk over de bestuurscrisis

VVD-fractievoorzitter Evert Marseille heeft op de website van de VVD gereageerd op de onstane situatie. Op een groot aantal punten lijkt Marseille de waarheid naar zijn hand te wilen zetten. De hele raad, en zeker ook de PvdA, is zich bewust van de financiële crisis en de gevolgen. Maar helemaal stoppen met het beleid tot er volledig duidelijkheid is – daar is de PvdA niet voor. Juist in crisis moet je blijven investeren in mensen en in de stad. Op een verantwoorde wijze. Niets doen is achteruitgang. Niets doen is weglopen voor je verantwoordelijkheden.

Zie hieronder onze reactie.
Marseille: “Wij hebben in de raad duidelijk gemaakt dat de VVD de dalende inkomsten niet door belastingverhoging wil afwentelen op de inwoners.”
De meeste partijen, waaronder PvdA, hebben aangegeven dat de gevolgen van de komende crisis niet op de burger moet worden afgewenteld.

Marseille: “Wij hebben er voor gepleit om een discussie te voeren over een andere overheid. Een overheid die zich met minder zaken bezighoudt.”
Dit voorstel is ook door de PvdA gedaan en werd door de raad (uitgezonderd VVD) gesteund. Het college heeft aangegeven deze discussie te willen voeren en te willen voorbereiden.

Marseille: “Wij hebben geconstateerd dat het college om de najaarsnota sluitend te krijgen de opbrengst uit het eerste financieel onderzoek door BMC volledig inzet. Daarbij zijn een aantal risico’s bewust niet in de cijfers opgenomen.”
De heer Marseille kan deze laatste stelling niet hard maken. Navraag bij ambtelijk apparaat leert dat de door Marseille voorgestelde weergave van de werkelijkheid op onjuiste veronderstellingen rust.

Marseille: “De verwachtingen omtrent de rijksbezuinigingen lopen inmiddels van 5 tot 15 miljoen euro. In dat licht heeft de VVD fractie naast aandacht voor een efficiëntere en effectievere taakuitvoering gekeken naar de door het college voorgestelde nieuwe structurele uitgaven.”
De PvdA heeft, samen met CDA en SP, een motie indiend om structureel 5 miljoen euro te bezuinigen. Daarnaast worden scenario’s bekeken om 10 en 15 miljoen te bezuinigen. De amandementen van de VVD om de MFA’s uit te stellen leveren jaarlijks structureel 500.000 Euro op. Slechts 1/10 van het voorstel van de PvdA. Hoezo symboolpolitiek van de VVD?

Marseille: “Volgens de VVD is er geen ruimte voor zulke uitgaven zo lang wij niet een compleet beeld hebben van de financiële toekomst. Zeker niet als het gaat om de grote investeringslasten. Juist deze lasten zijn na het ontstaan, niet meer te beïnvloeden. Dit is de reden dat wij naar onze mening terecht vragen hebben gesteld over de gevolgen van de investeringen in MFA’s. Niet om ze daarmee af te schieten maar omdat de VVD prioriteit legt bij goede schoollokalen in de hele stad.”
Kritisch kijken naar de uitgaven komende tijd is goed. Dat wil de PvdA en dat willen de meeste partijen in de raad. Stoppen met het beleid tot er volledig duidelijkheid is, daar is de PvdA niet voor. Juist in crisis moet je blijven investeren in mensen en in de stad. Op een verantwoorde wijze. Niets doen is achteruitgang. Niets doen is weglopen voor je verantwoordelijkheden.

Marseille: “Van de andere partijen kreeg de VVD geen enkele ruimte om de besluitneming in de juiste volgorde te nemen. Dit is voor de VVD fractie de reden geweest tegen de najaarsnota te stemmen. Zeker de Inwonerspartij van wie wij op dit punt meer steun mochten verwachten heeft met haar keus voor de linkse meerderheid zeer duidelijk aangegeven waar die partij staat. Van de felle uithaal van die partij naar de PvdA in de eerste termijn, was gisteravond niets meer te bespeuren.”
De VVD kreeg alle ruimte, alleen niet haar zin. De PvdA heeft aangegeven dat bij de voorjaarsnota volgend jaar alles bespreekbaar is als er bezuinigd moet worden. Alleen wil de PvdA eerst de feiten op tafel hebben en niet tot die tijd de stad op slot en de burger in de kou laten staan.

De PvdA betreurt het dat de VVD door haar handelen haar eigen wethouder in een onmogelijke positie heeft gebracht. De wethouder kon niks doen aan deze situatie. Wij willen Jaap Lodders bedanken voor zijn inzet afgelopen 8 jaar als wethouder voor de stad.