10 april 2016

Wonenderwijs

Er werd wat afgewoond deze week. Natuurlijk gebeurt dat altijd in Lelystad, maar deze week was ik ook behoorlijk landelijk bezig met dat onderwerp. Donderdag was namelijk het wooncongres 2016, waarin ook het rapport wonen in beweging gepresenteerd werd. En dat was een rapport waar velen reikhalzend naar uit hebben gezien. De samenvatting staat in beeld: de moeite waard om te bekijken en een globaal beeld van de resultaten te krijgen. Er valt heel veel uit te halen, ik noem hier 2 zaken:

  • Voor huurders gaf in 2012 een huurder gemiddeld 23,8 procent van het netto besteedbaar inkomen uit aan netto huuruitgaven.3 Nu ligt de huurquote op 26,7 procent. Bij de eigenaren-bewoners is de netto koopquote ten opzichte van 2012 gedaald: van 22,2 procent naar 20,1 procent. Naast de netto koopquote is ook de netto woonquote gedaald van 30,1 naar 27,2 procent. Opvallend en iets om ons ook zorgen over te maken, want huurders zijn vaak de groep met de laagste inkomens.
  • Onderstaand plaatje werd door het planbureau van de leefomgeving gepresenteerd:

Groei in huyshoudensDat laat in ieder geval zien dat in welk scenario dan ook de verwachting voor Lelystad groei. Dus nu is het aan ons om die voorspelling waar te maken. We gaan komende weken alle data van het onderzoek analyseren en kijken hoe die zich verhouden tot onze eigen data en de woonvisie waar de raad momenteel over spreekt.

Tegelijkertijd presenteerde Friso de Zeeuw een mooi essay: Geef wonen de ruimte. Samen met een aantal andere partijen mocht ik bijdragen aan het tot stand komen hiervan. De kern: we willen meer actie op het woningbouwdossier. In Nederland zijn tot 2030 een half tot één miljoen nieuwe woningen nodig. Op dit moment wordt er te weinig gebouwd en getransformeerd om aan die groeiende vraag te voldoen. De betaalbaarheid van het wonen staat op het spel. In een gezamenlijke visie presenteren wij de hoofdlijnen voor een inhaalslag. Met name in en om de steden is de vraag naar woningen urgent. Een klein deel daarvan kan met herbestemming van leegstaand vastgoed worden gerealiseerd, maar nieuwbouw is noodzakelijk. Het is volgensons  van belang om niet geïsoleerd naar de huisvesting te kijken, maar ook naar voorzieningen, zorg, economie, mobiliteit, groen, water, recreatie en duurzaamheid. Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad behoort de hoofdopgaven. De woonopgave alleen binnen het huidige bebouwde gebied oplossen, gaat niet. Dat betekent dat er soms ook buiten de gebouwde omgeving moet worden gebouwd. We pleiten  ervoor om waardevolle groene gebieden te beschermen, maar op andere plekken meer ruimte te geven aan ontwikkeling. Een stevig regionaal plan is daarvoor noodzakelijk.  Overigens leidde dat tot verwarring alsof ik ervoor zou pleiten in het groen te bouwen. Als je goed naar mijn interview bij BNR luistert zeg ik wat anders… De partijen pleiten niet voor een nieuwe “Vinex”-operatie. Zo zijn woningbouwlocaties in de toekomst meestal kleiner, speelt ‘identiteit’ een grotere rol, is er meer participatie van burgers, ontbreken subsidies en speelt de rijksoverheid een bescheiden rol. ‘Nabijheid’ en ’bereikbaarheid’ van voorzieningen en werk hebben een grotere invloed op de locatiekeuze.

Nou ja, zo blijft er wat te discussiëren. Terug naar Lelystad.Ook bij osn wordt er gebouwd. Zo mocht ik aankondigen dat we met Centrada afspraken hebben gemaakt om op de locatie Kwelder een  gemengd aanbod van huurwoningen te realiseren.Het gaat om een gevarieerd aanbod van woonvormen bestaande uit 5 eengezinswoningen, 2 woningen die geschikt zijn voor kamerbewoning door maximaal 4 bewoners per woning (specifiek bestemd voor asielzoekers met een verblijfsvergunning) en 22 appartementen. Het is de bedoeling om de woningen in het eerste kwartaal van 2017 op te leveren.In februari gaf de gemeenteraad van Lelystad toestemming om af te wijken van eerder gemaakte afspraken met Centrada over het maximale aantal te realiseren sociale huurwoningen. Reden hiervoor is de toenemende druk op de sociale woningmarkt doordat er enerzijds minder doorstroom is omdat  ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen en er anderzijds een toenemende vraag is naar huurwoningen voor jongeren, alleenstaanden en asielzoekers met een verblijfsvergunning. Door extra woningen aan de kernvoorraad toe te voegen, wordt voorkomen dat de wachtlijst verder oploopt dan nu het geval is. De locatie Kwelder is in het Masterplan 2009 en de onlangs gepresenteerde Woonvisie aangemerkt als mogelijke woningbouwlocatie. De planning is om nog dit voorjaar te starten met de bestemmingsplanprocedure en het bouwrijp maken, zodat de woningen in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd kunnen worden.

Daar zijn we natuurlijk heel druk met de laatste voorbereidingen voor de kadernota. En was het weer tijd voor de Flevopenningen. Uiteraard heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle aanwezigen, waaronder de minister van I&M onder het motto geen dromen maar daden nog eens op de kansen voor Lelystad te wijzen.

IMG_0694

3 minuten zijn kort, maar…… ik denk dat de boodschap overkwam. En natuurlijk was ik super trots dat zowel de Flevopenning zelf (voor het top-bedrijf) als de participatiepenning door Lelystadse bedrijven zijn gewonnen. Gefeliciteerd Marfo en  Daklapak.