Door Jop Fackeldey op 20 juni 2015

Pas op: wonen in uitvoering !

Veel wonen de afgelopen periode. Op velerlei fronten. Zo nadert de datum van 1 juli, de datum waarop de woningwet van kracht wordt. En dat betekent dat ik her en der in Nederland deel mag nemen aan discussiebijeenkomsten en symposia over die nieuwe wet en de betekenis voor gemeenten. Ik vind het wel een spannende periode. Ook in Lelystad zitten we volop in de voorbereidingen voor nieuwe prestatieafspraken met onze corporatie en zoeken we het overleg met de huurders. En tegelijkertijd wordt er ook weer gewoon gebouwd in lelystad, niet alleen in bv. warande, maar ook binnenstedelijk. Zo cierde ik afgelopen donderdag een bescheideneen feestje met de toekomstige bewoners van ‘Mijn Kasteeltje’, een zestal compacte en betaalbare appartementen met balkon nabij wijkwinkelcentrum Jol.

15-177 Hoogste punt 'Mijn Kasteeltje' - Fotostudio Wierd

Het hoogste punt werd daar bereikt. Naar verwachting kunnen de (jonge) bewoners in oktober hun appartement betrekken. Met de bouw van de 6 appartementen wordt een gat in de Lelystadse woningmarkt gevuld, gericht op startende jongeren op de woningmarkt. De appartementen werden aangeboden voor een prijs vanaf € 78.500 v.o.n. Alle zijn inmiddels verkocht. De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf Van de Goor. De plint van het appartementengebouw bevat een commerciële ruimte van 130 m2. Ook deze is verkocht. Daarin vestigt zich de snackbar die al “aan de achterkant”van het winkelcentrum zat.

Maar ook in Warande gaan we door.Ik mocht weer bouwbord onthullen alsstartsein voor de verkoop van project ‘Parkzicht’

15-172 Foto Start verkoop Parkzicht Warande

Reijersen Bouw & Planontwikkeling brengt half-vrijstaande woningen met slaapkamer en badkamer op de begane grond op de markt. De bouwlocatie grenst aan het (nog nader in te richten) Parkbos en garandeert een blijvend vrije ligging. De woningen hebben een luxe uitstraling. De koopsommen zijn vanaf € 269.500,- V.O.N.Met het ontwikkelen en aanbieden van deze woningen komt de wijk Warande in een volgende ontwikkelingsfase. Waar we de afgelopen jaren als gevolg van de crisis op de woningmarkt mondjesmaat en vooral in de lagere prijsklassen nieuwbouw aan de wijk konden toevoegen, geeft het ontwikkelen van deze half-vrijstaande woningen aan dat er vertrouwen is in de toekomst van Lelystad en van de wijk Warande in het bijzonder. Ik geloof dat we erin zullen slagen, zij het later dan oorspronkelijk gedacht, om Warande volgens de geplande stedenbouwkundige opzet te ontwikkelen. Het kunnen realiseren van deze woningen zal een impuls aan de wijk geven en zal ook de zittende bewoners het vertrouwen geven dat het met het afbouwen en definitief inrichten van hun wijk goed komt. De woningen van ‘Parkzicht’ zijn levensloopbestendig! Toch zijn we er nog niet in Warande. Bewoners wonen daar al veel te lang aan bouwstraten. de wijk is nog niet woonrijp zoals dat heet. daarom hebben wenaar aanleiding van een overleg met de bewoners van Warande over het definitief inrichten (woonrijp maken) van hun wijk een voorstel gemaakt. Het voorstel omvat op hoofdlijnen het definitief inrichten van de 2 hoofdlanen: de Parnassialaan en Wederiklaan, inclusief het aanbrengen van de definitieve verlichting en het aanplanten van bomen in de Wederiklaan.

voorstel

Het voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd die de kosten van het vervroegd woonrijp maken moet goedkeuren. Het naar voren trekken van de inrichting van een wijk dat nog niet afgebouwd is, kost de gemeente namelijk extra geld. Bovendien levert een definitieve terreininrichting – op een moment dat er nog bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden-, risico op schade op. Maar het moet toch denken. Nu de raad nog.

Economie en woningbouw gaan hand in hand. En ook economisch lijkt er redelijk goed nieuws. De provincie bracht de cijfers over de economie en de arbeidsmarkt voor Flevoland over 2014 naar buiten. Voor Lelystad geven de cijfers een groeiende economie weer; de werkgelegenheid is redelijk stabiel, maar de werkloosheid loopt op. Deze stijging wordt deels verklaard doordat de werkloos wordende beroepsbevolking bestaat uit mensen die buiten Lelystad werkzaam waren.

In 2014 telde Lelystad 28.929 voltijds arbeidsplaatsen (-150). De werkloosheid is gestegen naar 15,1% (was 13 %). Lelystad loopt daarmee in de pas met de trend die in geheel Flevoland als ook in heel Nederland wordt waargenomen. Ik ben blij met het economische herstel, maar de werkloosheidscijfers blijft hem zorgen baren. Het oplopen van de werkloosheid van 13,6% in 2013 naar 15,1% in 2014 is zorgelijk. Ik ben blij met het herstel van de economie. Het is gebruikelijk dat we dit pas later terugzien in de werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers. Bedrijven groeien weer maar dit wordt nog niet vertaald in het aannemen van nieuw personeel. Hiervoor zal het economisch herstel iets langer moeten aanhouden. In die zin ben ik hoopvol gestemd. We zetten flink in op het economisch profiel van Lelystad, o.a. met de groei van luchthaven Lelystad en de aanleg van de haven Flevokust.

En om niet te vergeten: afgelopen week was er natuurlijk ook politiek met een hoofdletter P. Immers het waren de algemene beschouwingen. Namens het College mocht ik reageren op de algemene beschouwingen van de Raad met de eigen algemene beschouwingen van het College. Kernpunt is wat mij betreft dat het eindelijk weer beter gaat met de stad, maar dat we echt ons uiterste best moeten doen om ervoor te zorgen dat niemand in de stad tussen de wal en het schip of – erger nog – uit de boot valt. dat doen we in een tijd van verandering en transitie. En om maar in scheepstermen te blijven: de haven is voor een schip het veiligst, maar daar is een schip niet voor gemaakt. Bij veranderen lopen we risico’s, maar daar zijn we gelukkig met zijn allen , College en raad bij. Volgende week de besluitvorming en de moties en amendementen. Ik ben benieuwd !